X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)


Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 13 (có đáp án): Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa (phần 4)

Câu 48: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?

A. Văn hóa Quốc Tử Giám

B. Di tích Hoàng thành Thăng Long

C. Khu di tích Phố Hiến

D. Cố đô Hoa Lư

Câu 49: Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách văn hóa ở nước ta?

A. Tiếp thu di sản văn hóa nhân loại

B. Tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại

C. Tiếp thu truyền thống văn hóa nhân loại

D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Câu 50: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa

A. Chứa đựng tinh thần yêu nước và tiến bộ

B. Chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc

C. Nhằm mục tiêu tất cả vì con người

D. Chứa đựng nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 51: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa

A. Phá bỏ những di sản văn hóa cũ

B. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ

C. Sưu tầm di vật, cổ vật

D. Mua bán, trao đổi trái phép bảo vật quốc gia

Câu 52: Hoạt động nào dưới đây thể hiện chính sách văn hóa?

A. Vận động học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường

B. Giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

C. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em

D. Sáng chế công cụ sản xuất

Câu 53: Tổ chức lễ hội Đến Hùng hang năm là việc làm thể hiện

A. Kế thừa, phát huy long yêu nước của dân tộc

B. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc

C. Bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc

D. Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân

Câu 54: Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là

A. Di sản văn hóa vật thể

B. Di sản văn hóa phi vật thể

C. Di tích lịch sử - văn hóa

D. Sản phẩm văn hóa

Câu 55: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nào dưới đây?

A. Khôi phục và giữ gìn các di sản văn hóa

B. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa

C. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

D. Tôn tạo, nghiên cứu các di tích lịch sử

Câu 56: Nhà nước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dâ tộc ở Việt Nam là thể hiện

A. Chính sách giáo dục và đào tạo

B. Chính sách văn hóa

C. Chính sách khoa học và công nghệ

D. Chính sách dân tộc

Câu 57: Việc làm nào dưới đây là góp phần bảo tồn di tích lịch sử?

A. Tu bổ, phục hồi giá trị di tích lịch sử

B. Tháo dỡ, phá hủy di tích lịch sử

C. Cải tạo, thay thế di tích lịch sử

D. Giữ nguyên hiện trạng di tích lịch sử

Câu 58: Nơi em ở có một số người hoạt động mê tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc làm đó vi phạm chính sách nào dưới đây ?

A. Chính sách dân số

B. Chính sách văn hóa

C. Chính sách an ninh và quốc phòng

D. Chính sách giáo dục và văn hóa

Câu 59: Khi đến tham quan di tích lịch sử, nếu bắt gặp một bạn đang khắc tên mình lên di tích, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Kệ bạn vì khắc tên lên đó là việc làm ý nghĩa

B. Góp ý, nhắc nhở bạn nên tôn trọng, giữ gìn di tích

C. Cũng tham gia khắc tên mình làm kỉ niệm

D. Chụp ảnh và bêu xấu bạn đó trên facebook

Câu 60: Khi đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện thấy một chiếc bình cổ. Theo em, gia đình ông A nên chọn cách làm nào dưới đây?

A. Giữ lại để trưng bày ở gia đình

B. Giao nộp di vật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Đem bán để có tiền

D. Cất giấu kín để không ai biết

Câu 61: Khi địa phương tiến hành tư bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nếu phát hiện việc làm của lãnh đạo không đúng với nội dung mà Cục Di sản văn hóa đã cho phép, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?

A. Lờ đi, coi như không biết

B. Thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

C. Thông báo cho nhân dân địa phương

D. Đe dọa lãnh đạo địa phương

Câu 62: Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, các bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?

A. Cổ vũ việc làm đó của các bạn

B. Đứng xem các bạn chụp ảnh

C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm

D. Ngăn cản các bạn không nên ngồi lên hiện vật

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: