Bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc


Bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc, có đáp án với trên 100 đề thi môn Toán được tổng hợp từ các trường THCS trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 chọn lọc

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm) : Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 2 (3 điểm) : Tìm x biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 3 (2 điểm) : Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4 (2 điểm) : Cho hình vẽ sau, biết rằng Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

a) Tính Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5 (1 điểm) :

a) Tìm x biết: (3x -1)6 = (3x -1)4

b) Cho a,b,c là các số khác 0 sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề) Tính giá trị của biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Bài 1 (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 2 (1,5 điểm) : Tìm x biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 3 (1,5 điểm) : Trong buổi tổng kết cuối năm, ban tổ chức câu lạc bộ em yêu thích bộ môn đã thưởng 210 quyển vở cho câu lạc bộ môn Toán, Văn, Anh theo tỉ lệ 6, 5, 4. Hỏi mỗi câu lạc bộ đã nhận được bao nhiêu quyển vở

Bài 4 (1,0 điểm) : Cho hai tam giác ABC vuông tại A, góc ABC bằng 500. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tính góc HAC.

Bài 5 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM.

a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ECM

b) Chứng minh: AB = CE và AB // CE

c) Chứng minh: AC // BE

d) Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I, trên đoạn thẳng CE lấy điểm K sao cho AI = EK. Chứng minh: 3 điểm I, M, K thẳng hàng.

Bài 6 (0,5 điểm) : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Bài 1 (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 2 (1,5 điểm) : Tìm x biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Bài 3 (1,5 điểm) : Trong buổi tổng kết cuối năm, ban tổ chức câu lạc bộ em yêu thích bộ môn đã thưởng 210 quyển vở cho câu lạc bộ môn Toán, Văn, Anh theo tỉ lệ 6, 5, 4. Hỏi mỗi câu lạc bộ đã nhận được bao nhiêu quyển vở

Bài 4 (1,0 điểm) : Cho hai tam giác ABC vuông tại A, góc ABC bằng 500. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tính góc HAC.

Bài 5 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM.

a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ECM

b) Chứng minh: AB = CE và AB // CE

c) Chứng minh: AC // BE

d) Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I, trên đoạn thẳng CE lấy điểm K sao cho AI = EK. Chứng minh: 3 điểm I, M, K thẳng hàng.

Bài 6 (0,5 điểm) : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Chọn câu trả lời đúng

Câu 1 : Đơn thức -3xy2z(-2x2yz) có bậc là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 2 : Có bao nhiêu câu đúng trong các câu sau

(1) Hai đơn thức -2xy2z và -2xyz2 đồng dạng

(2) Đa thức P(x) = -x5 + 3x2 + x5 - x2 + 3x4 - 5x4 có hệ số cao nhất là 3

(3) Đa thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2021 (15 đề) có nghiệm là – 6.

Câu 3 : Nếu ΔABC có Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2021 (15 đề) thì

A. BC > AB > AC

B. AB > BC > AC

C. BC > AC > AB

D. AC > BC > AB

Câu 4 : Nếu ΔABC có hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại I thì

A. Đường thẳng AI vuông góc với BC

B. Tia AI là tia phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

C. IA = IB = IC

D. Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2021 (15 đề)

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm).

Bài 1 (2,5 điểm) :

Cho các đa thức

P(x) = -x3 + 3x2 + x - 1 + 2x3 - x2

Q(x) = -3x3 - x2 + 2x3 + 3x + 3 - 4x

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến

b) Tìm đa thức H(x) = P(x) + Q(x)

c) Tính H(-1) và H(1)

d) Chứng tỏ rằng đa thức H(x) không có nghiệm.

Bài 2 (1,5 điểm) : Cho đa thức f(x) = x2 - mx + 3

a) Tìm m để f(x) nhận x = 3 làm một nghiệm

b) Với giá trị vừa tìm đươc của m, hãy tìm nghiệm còn lại của f(x)

Bài 3 (3,5 điểm) : Cho ΔABC vuông tại A, đường phân giác BD. Vẽ DE ⊥ BC (E ∈ BC) .

a) Chứng minh ΔABD = ΔEBD

b) So sánh AD và CD

c) Gọi M là trung điểm AB, N là trung điểm BE. Chứng minh AN, BD, EM đồng quy.

Bài 4 (0,5 điểm) : Cho đa thức f(x) = ax + b (a,b ∈ Z). Chứng minh rằng không thể đồng thời có f(13) = 67 và f(8) = 39

Xem thêm bộ đề thi các môn lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác: