X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Top 50 câu hỏi trắc nghiệm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (có đáp án)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với 50 câu hỏi trắc nghiệm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Giáo dục công dân 11 mới nhất được biên soạn bám sát chương trình Giáo dục công dân 11 giúp các bạn học tốt môn Giáo dục công dân hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (có đáp án)

Câu 1:

Thành phần kinh tế là

A. một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất.

B. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

C. các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội.

D. các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 2:

Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A. Quan hệ sản xuất.

B. Sở hữu tư liệu sản xuất.

C. Lực lượng sản xuất.

D. Các quan hệ trong xã hội.

Xem lời giải »


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?

A. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

B. Những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới.

C. Do sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường.

D. Do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Xem lời giải »


Câu 4:

Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện là gì?

A. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh.

B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.

C. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập.

D. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa.

Xem lời giải »


Câu 5:

Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 6:

Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên hợp tác xã vận tải Đức Phúc chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 7:

Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là “cầu nối” đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư bản nhà nước.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 8:

Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những nghành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư bản nhà nước.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 9:

 Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò phát huy nhanh tiềm năng về vốn, sức lao động và tay nghề?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư bản nhà nước.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế tư nhân.

Xem lời giải »


Câu 10:

Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế hỗn hợp.

Xem lời giải »


Câu 11:

Kinh tế tư nhân bao gồm mấy cơ cấu?

A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể.

B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân.

C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 12:

Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.

B. Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền.

C. Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.

Xem lời giải »


Câu 13:

Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo định hướng nào?

A. Tư bản chủ nghĩa.

B. Xã hội chủ nghĩa.

C. Công nghiệp hóa.

D. Hiện đại hóa.

Xem lời giải »


Câu 1:

Kinh tế nước ta là thành phần kinh tế

A. dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

B. dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

C. dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

D. dựa trên nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 2:

Các quỹ dự trữ quốc gia thuộc thành phần nào dưới đây ?

A. Kinh tế tư nhân.

B. Kinh tế nhà nước.

C. Kinh tế tập thể.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 3:

Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?

A. Doanh nghiệp tư nhân.

B. Công ty cổ phần.

C. Hợp tác xã.

D. Cửa hàng kinh doanh.

Xem lời giải »


Câu 4:

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây?

A. Tạo ra một thị trường sôi động.

B. Làm cho các giá trị kinh tế được phát triển.

C. Làm cho các mối quan hệ kinh tế - xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

D. Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 5:

Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất được gọi là gì?

A. Thành phần kinh tế.

B. Cơ cấu kinh tế.

C. Chuyển dịch kinh tế.

D. Quan hệ sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 6:

Nước ta bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội với lực lượng sản xuất như thế nào?

A. Lực lượng sản xuất thấp kém.

B. Lực lượng sản xuất phát triển.

C. Lực lượng sản xuất được đầu tư.

D. Lực lượng sản xuất có quy mô cao.

Xem lời giải »


Câu 7:

Để xác định các thành phần kinh tế cần căn cứ vào yếu tố nào?

A. Công cụ lao động.

B. Đối tượng lao động.

C. Hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.

D. Hình thức phân phối sản phẩm sản xuất ra.

Xem lời giải »


Câu 8:

Ngày nay nước ta có mấy thành phần kinh tế?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem lời giải »


Câu 9:

Trong các thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào giữ vai trò quan trọng nhất?

A. Kinh tế nhà nước.

B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế tư nhân.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 10:

Kinh tế tập thể có nòng cốt là gì?

A. Hợp tác xã.

B. Cá thể.

C. Tiểu chủ.

D. Tư bản tư nhân.

Xem lời giải »


Câu 11:

Kinh tế tư nhân bao gồm những cơ cấu nào?

A. Kinh tế cá thể.

B. Kinh tế tiểu chủ.

C. Kinh tế tư bản tư nhân.

D. Cả A,B,C.

Xem lời giải »


Câu 12:

Thành phần kinh tế có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí là

A. kinh tế tư bản nhà nước.

B. kinh tế tập thể.

C. kinh tế tư nhân.

D. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 13:

Bảo hiểm xã hội thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế nhà nước.

B. Kinh tế tập thể.

C. Kinh tế tư nhân.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 14:

Kinh tế có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động tay nghề là

A. kinh tế cá thể, tiểu chủ.

B. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

C. kinh tế tư bản tư nhân.

D. kinh tế nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 1:

Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất là

A. thành phần kinh tế.

B. thành phần đầu tư.

C. lực lượng sản xuất.

D. quan hệ sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 2:

Ở nước ta hiện nay có những thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

B. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Nhà nước, tập thể, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Nhà nước, tập thể, cá thể tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nhà nước, có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 3:

Kinh tế nhà nước có vai trò nào sau đây?

A. Cần thiết.

B. Chủ đạo.

C. Then chốt.

D. Quan trọng.

Xem lời giải »


Câu 4:

Lực lượng nòng cốt của kinh tế tập thể là

A. doanh nghiệp nhà nước.

B. công ty nhà nước.

C. tài sản thuộc sở hữu tập thể.

D. hợp tác xã.

Xem lời giải »


Câu 5:

Kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.

Xem lời giải »


Câu 6:

Kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.

Xem lời giải »


Câu 7:

Kinh tế tư nhân dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.

Xem lời giải »


Câu 8:

Kinh tế tư bản nhà nước dựa trên hình thức sở hữu nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Hỗn hợp.

Xem lời giải »


Câu 9:

Thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là

A. kinh tế tập thể.

B. kinh tế nhà nước.

C. kinh tế tư nhân.

D. kinh tế tư bản nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 10:

Thành phần kinh tế nào sau đây dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất?

A. kinh tế tập thể.

B. kinh tế tư nhân.

C. kinh tế tư bản nhà nước.

D. kinh tế nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 11:

Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.

D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 12:

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.

D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 13:

Kinh tế tư bản nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên 

A. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

B. hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.

D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 14:

Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?

A. Kinh tế tư nhân.

B. Kinh tế tư bản nhà nước.

C. Kinh tế hỗn hợp.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 15:

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế dựa trên

A. hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

B. hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.

C. hình thức sở hữu hỗn hợp về tư liệu sản xuất.

D. hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 16:

Ở nước ta, nhà nước cần phải quản lí nền kinh tế là để

A. phát triển lực lượng sản xuất.

B. cải tạo quan hệ sản xuất.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tể.

D. phát huy mặt tích cực và khắc phục những mặt hạn chế của kinh tế thị trường.

Xem lời giải »


Câu 17:

Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở nước ta là một điều tất yếu khách quan, vì

A. nước ta có dân số đông, lao động nông nghiệp là chủ yếu.

B. nước ta có rất nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau.

C. nhu cầu giải quyết việc làm của nước ta rất lớn.

D. lực lượng sản xuất của nước ta còn thấp với nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 18:

Thành phần kinh tế là

A. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

B. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

C. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu lao động.

D. kiểu quan hệ kinh tế dựa trên sự sở hữu khác nhau về công cụ lao động.

Xem lời giải »


Câu 19:

Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây?

A. Nội dung của từng thành phần kinh tế.

B. Hình thức sở hữu.

C. Vai trò của các thành phần kinh tế.

D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 20:

Để tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước cần

A. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường vai trò của nhà nước.

B. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước.

C. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước, tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước.

D. tiếp tục đổi mới công cụ quản lí, tiếp tục cải cách hành chính bộ máy nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 21:

Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế nhà nước?

A. Doanh nghiệp nhà nước.

B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia.

C. Quỹ bảo hiểm nhà nước.

D. Các cơ sở kinh tế do nhà nước cấp phép thành lập.

Xem lời giải »


Câu 22:

Yếu tố nào sau đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?

A. Sở hữu tư liệu sản xuất.

B. Vốn.

C. Khoa học công nghệ.

D. Tổ chức quản lí.

Xem lời giải »


Câu 23:

Thành phần kinh tế nào sau đây ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 24:

Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò thu hút vốn đầu tư, khoa học công nghệ hiện đại, quản lí tiên tiến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 25:

Thành phần kinh tế nào sau đây có vai trò đóng góp to lớn về vốn, công nghệ, khả năng tổ chức quản lí?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế có vổn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 26:

Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo, nắm giữ các lĩnh vực, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 27:

Thành phần kinh tế nào bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm, tài sản nhà nước có thể đem vào sản xuất kinh doanh?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 28:

Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của thành phần kinh tế tư nhân?

A. Đóng góp về vốn cho nền kinh tế.

B. Định hướng phát triển cho các thành phần kinh tế khác.

C. Tạo ra tiềm năng công nghệ cho nền kinh tế.

D. Là một trong những động lực của nền kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 29:

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về

A. quan hệ quản lí.

B. hình thức sở hữu tư liệu sản xuất.

C. quan hệ phân phối.

D. quan hệ sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 30:

Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào

A. nội dung của từng thành phần kinh tế.

B. hình thức sở hữu.

C. vai trò của các thành phần kinh tế.

D. biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 31:

Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp sản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế nhà nước.

D. Kinh tế cá thể, tiểu chủ.

Xem lời giải »


Câu 1:

Doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế tập thể.

Xem lời giải »


Câu 2:

Hệ thống siêu thị Metro thuộc thành phần kinh tế nào sau đây?

A. Kinh tế tập thể.

B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế tư bản nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 3:

Các thành phần kinh tế cũ và mới ở nước ta tồn tại như thế nào?

A. Độc lập với nhau.

B. Khách quan và có mối quan hệ với nhau.

C. Gắn kết chặt chẽ với nhau.

D. Đan xen với nhau.

Xem lời giải »


Câu 4:

Phát triển kinh tế nhiều thành phần được ghi nhận trong văn kiện nào?

A. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1986).

B. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1976).

C. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1996).

D. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1982).

Xem lời giải »


Câu 5:

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn B ở nhà mở trang trại chăn nuôi bò. Vậy bạn B đã tham gia vào thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Kinh tế tư nhân.

B. Kinh tế gia đình.

C. Kinh tế tư bản nhà nước.

D. Kinh tế tập thể.

Xem lời giải »


Câu 6:

Việc liên doanh sản xuất dầu khí giữa Việt Nam với Liên Xô (Nga). Vậy việc liên doanh hợp tác trên thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Kinh tế tư bản nhà nước.

B. Kinh tế liên doanh.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Kinh tế tập thể.

Xem lời giải »


Câu 7:

Việc anh T tham gia lao động sản xuất ở gia đình như trồng trọt, chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Việc làm của anh T là thể hiện 

A. trách nhiệm của công dân.

B. lao động của công dân.

C. ý thức của công dân.

D. tinh thần của công dân.

Xem lời giải »


Câu 8:

Những biện pháp và chính sách hỗ trợ nào dưới đây thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể?

A. Hỗ trợ vốn, ưu tiên về thuế, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực.

B. Miễn thuế, ưu tiên đất đai làm cơ sở kinh doanh.

C. Đào tạo nguồn nhân lực miễn phí giúp quản lí kinh tế.

D. Có nhiều ưu tiên và chính sách trong hỗ trợ kinh phí sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 9:

Hiện nay ở nước ta, các công ty tư nhân được sự cho phép của Nhà nước thành lập thuê mướn lao động và được hưởng lợi nhuận dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Luật Tài nguyên và Môi trường.

B. Luật Doanh nghiệp.

C. Luật Tài chính.

D. Chính sách Tài chính.

Xem lời giải »


Câu 10:

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.

C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm.

D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.

Xem lời giải »


Câu 11:

Bạn L đang theo học kế toán của một trường đại học. L cho rằng sau khi tốt nghiệp đại học, mình quyết tâm phải xin bằng được vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước. Nếu là bạn của L, em sẽ giúp bạn lựa chọn phương án nào dưới đây?

A. Nên vào và làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước vì được biên chế và có lương ổn định.

B. Không nhất thiết phải vào làm việc trong thành phần kinh tế nhà nước, làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được miễn là phù hợp với điều kiện, khả năng của bản thân.

C. Không quan tâm đến vấn đề này.

D. Đăng vấn đề này lên Facebook để lấy ý kiến số đông.

Xem lời giải »


Câu 12:

Bố X là cán bộ huyện A. Nên bố X đã bắt X phải đi học và sau này vào làm việc trong một cơ quan của huyện. Nhưng X lại không muốn vào làm việc trong cơ quan nhà nước theo nguyện vọng của bố mà X muốn làm việc cho một công ty nước ngoài. Nếu là bạn của X em sẽ giúp X lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Động viên X nên nghe lời bố vì đây là cơ hội và điều kiện tốt.

B. Phân tích, tâm sự với bố để bố hiểu rằng con cái có quyền tự do lựa chọn những ngành mà con thích.

C. Không quan tâm vì làm việc trong thành phần kinh tế nào cũng được.

D. Đưa vấn đề này lên Facebook để chia sẻ với mọi người.

Xem lời giải »


Câu 13:

Hành động nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.

B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 14:

Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.

B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.

D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.

Xem lời giải »


Câu 15:

Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 16:

Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?

A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.

C. Đó là thành phần kinh tế của chủ nghĩa xã hội.

D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 17:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 18:

Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 19:

Công ti Cổ phần Tập đoàn xây dựng A do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ti này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Tập thể.

B. Tư nhân.

C. Nhà nước.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 20:

Hiện nay, tại các vùng quê nghề truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 21:

Nhiều người cùng góp vốn xây dựng hợp tác xã Homestay Hoàng Tuấn để kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Na Hang, hình thức này thuộc thành phần kinh tế nào?

A. Nhà nước.

B. Tư nhân.

C. Tập thể.

D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem lời giải »


Câu 22:

Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây?

A. Tự nguyện.

B. Bình đẳng.

C. Cùng có lợi.

D. Quản lí dân chủ.

Xem lời giải »


Câu 23:

Y cho rằng về việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi các nước tư bản. K, H có ý kiến do nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ ta. Bạn nào trên đây có nhận thức đúng?

A. Cả Y, K và H.

B. K và H.

C. K, H và M.

D. Y và M.

Xem lời giải »


Câu 24:

A,B,C là học sinh trung học phổ thông, A nói không phải tham gia lao động ở gia đình vì còn đang đi học. B cho biết mình nên tham gia lao động và có thể vận động người thân đầu tư vốn vào các ngành có lợi. C nói sau khi học xong mới phải lao động. Bạn nào có nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?

A. Cả A, B và C.

B. A và B.

C. B và C.

D. B.

Xem lời giải »


Câu 25:

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.

C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm.

D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.

Xem lời giải »


Câu 26:

Ngày nào Nam cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để cắt hoa mang ra chợ bán. Thấy thế Nam thường học bài xong từ tối hôm trước để sáng sớm phụ mẹ cắt hoa cho kịp buổi chợ. Việc làm của Nam thể hiện

A. trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

B. quyền lợi của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

C. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

D. nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

Xem lời giải »


Câu 27:

Thấy mẹ mang tiền đi mua vàng dự trữ, thấy vậy Lam khuyên Mẹ nên dùng tiền đầu tư sản xuất kinh doanh như thế sẽ ích nước, lợi nhà. Việc làm của Lam thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc

A. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

B. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Xem lời giải »


Câu 28:

Tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Hằng đã tạm thời nghỉ học xin việc ở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để lấy tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc

A. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

B. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.

C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.

D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.

Xem lời giải »


Câu 29:

Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động thuộc

A. mọi thành phần kinh tế.

B. thành phần kinh tế Nhà nước.

C. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. thành phần kinh tế tư nhân.

Xem lời giải »


Câu 30:

Trong buổi đi thăm quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Ba Vì do nhà trường tổ chức. Hoa định nhổ một cây địa lan mang về trồng thì Huệ ngăn lại: Không được đâu bạn vì nó là tài sản quốc gia đấy. Theo em, cây hoa trên thuộc nhóm tài sản nào sau đây trong khối tài sản nhà nước?

A. Các doanh nghiệp nhà nước.

B. Các quỹ dự trữ quốc gia.

C. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.

D. Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

Xem lời giải »


Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: