X

1000 câu trắc nghiệm GDCD 11

Top 50 câu hỏi trắc nghiệm Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (có đáp án)


Haylamdo biên soạn và sưu tầm với 50 câu hỏi trắc nghiệm Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Giáo dục công dân 11 mới nhất được biên soạn bám sát chương trình Giáo dục công dân 11 giúp các bạn học tốt môn Giáo dục công dân hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (có đáp án)

Câu 1:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

A. của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

B. của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

C. của những người lãnh đạo.

D. của giai cấp công nhân.

Xem lời giải »


Câu 2:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ

A. rộng rãi nhất và triệt để nhất.

B. tuyệt đối nhất.

C. hoàn hảo nhất.

D. phổ biến nhất trong lịch sử.

Xem lời giải »


Câu 3:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. đạo đức.

B. pháp luật.

C. phong tục.

D. truyền thống.

Xem lời giải »


Câu 4:

Một trong những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở

A. quyền bình đẳng nam nữ.

B. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. quyền tự do kinh doanh.

D. quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc.

Xem lời giải »


Câu 5:

Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền sáng tác văn học.

B. Quyền bình đẳng nam nữ.

C. Quyền tự do báo chí.

D. Quyền lao động.

Xem lời giải »


Câu 6:

Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 7:

Quyền "phê bình văn học" thể hiện dân chủ trong lĩnh vực

A. văn hóa.

B. giáo dục.

C. chính trị.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 8:

Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?

A. Quyền được thông tin.

B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước.

D. Quyền khiếu nại.

Xem lời giải »


Câu 9:

Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước.

D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

Xem lời giải »


Câu 10:

Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động.

B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa của mình.

C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước.

D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Xem lời giải »


Câu 11:

Khẳng định nào dưới đây là đúng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa.

B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước.

C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ.

D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương.

Xem lời giải »


Câu 12:

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường.

B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng.

D. Anh B tham gia vào các lễ hội ở địa phương.

Xem lời giải »


Câu 1:

 Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết định công việc của

A. nhà nước.

B. cá nhân.

C. công chức.  

D. nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 2:

Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Nhân dân tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương.

D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật.

Xem lời giải »


Câu 3:

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người

A. đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.

B. có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.

C. có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.

D. có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 4:

Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Hợp pháp.

D. Thống nhất.

Xem lời giải »


Câu 5:

 Dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với…Trong dấu “…” là?

A. Giai cấp thống trị.

B. Giai cấp bị trị.

C. Giai cấp công nhân.

D. Nhân dân lao động.

Xem lời giải »


Câu 6:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có mấy bản chất?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem lời giải »


Câu 7:

Trong các lĩnh vực của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ trong lĩnh vực nào là cơ sở củng cố quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Giáo dục.

D. Văn hóa.

Xem lời giải »


Câu 8:

Điểm khác biệt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với các nền dân chủ trước đó là?

A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

B. Mang bản chất của giai cấp công nhân.

C. Nền dân chủ của nhân dân lao động.

D. Cả A,B,C

Xem lời giải »


Câu 9:

Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế được biểu hiện ở khía cạnh nào sau đây?

A. Chính sách kinh tế nhiều thành phần.

B. Công dân bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

C. Làm chủ trực tiếp quá trình sản xuất

D. Cả A,B,C.

Xem lời giải »


Câu 10:

 Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được biểu hiện?

A. Viết báo bày tỏ quan điểm về chính sách kinh tế.

B. Bầu cử Hội đồng nhân dân.

C. Biểu quyết các vấn đề lớn của đất nước.

D. Cả A,B,C

Xem lời giải »


Câu 11:

Sơn Tùng là tác giả của bài hát “Cơn mưa ngang qua”. Điều đó thể hiện tính dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 12:

Chị B nghỉ chế độ thai sản theo Luật lao động là 6 tháng tuổi, việc làm đó thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 13:

Các hình thức cơ bản của dân chủ là?

A. Dân chủ trực tiếp.

B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ khách quan.

D. Cả A và B.

Xem lời giải »


Câu 1:

Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là

A. dân chủ gián tiếp.

B. dân chủ trực tiếp.

C. dân chủ đại diện.

D. dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 2:

Hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là

A. dân chủ gián tiếp.

B. dân chủ trực tiếp.

C. dân chủ phân quyền.

D. dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 3:

Hình thức dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ

A. đại khái.

B. đại diện.

C. bao quát.

D. biểu quyết.

Xem lời giải »


Câu 4:

Việc nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thể hiện ở hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Phổ thông đầu phiếu.

D. Bỏ phiếu kín.

Xem lời giải »


Câu 5:

Dân chủ là

A. quyền lực thuộc về nhân dân.

B. quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội.

C. quyền lực cho giai cấp thống trị.

D. quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

Xem lời giải »


Câu 6:

Đặc điểm của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

A. phát triển cao nhất trong lịch sử.

B. rộng rãi nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

C. tuyệt đối nhất trong lịch sử.

D. hoàn thiện nhất trong lịch sử.

Xem lời giải »


Câu 7:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

B. Kinh tế, chính trị, văn hoá.

C. Kinh tế, chính trị, văn hoá, tinh thần.

D. Chính trị, văn hoá, xã hội.

Xem lời giải »


Câu 8:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai cấp công nhân thể hiện ở sự lãnh đạo của 

A. Đảng Cộng sản.

B. những người có quyền.

C. giai cấp nông dân.

D. những người nghèo trong xã hội.

Xem lời giải »


Câu 9:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về

A. tư liệu sản xuất.

B. tài sản công.

C. việc làm.

D. thu nhập.

Xem lời giải »


Câu 10:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng đạo đức của ai làm nền tảng tinh thần xã hội?

A. Mác - Ăngghen.

B. Dân tộc.

C. Thế giới.

D. Hồ Chí Minh.

Xem lời giải »


Câu 11:

Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 12:

Nhân dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 13:

Nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 14:

Nhân dân có quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 15:

Nhân dân có quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của chính mình là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 16:

Nhân dân có quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội, quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 17:

Nhân dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất, tinh thần khi không còn khả năng lao động, quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 18:

Nhân dân có quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ là dân chủ trên lĩnh vực

A. kinh tế.

B. chính trị.

C. văn hoá.

D. xã hội.

Xem lời giải »


Câu 19:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. người thừa hành.

B. giai cấp công nhân.

C. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

D. quảng đại quần chúng nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 20:

Để nhân dân thực thi dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trước tiên Nhà nước phải ghi nhận các quyền dân chủ của công dân bằng

A. quy phạm.

B. Hiến pháp.

C. quy định.

D. quy tắc.

Xem lời giải »


Câu 21:

Dân chủ trong lĩnh vực xã hội thể hiện ở

A. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. quyền bình đẳng nam nữ.

C. quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

D. quyền góp ý kiến với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 22:

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị thể hiện ở

A. quyền bình đẳng nam nữ.

B. quyền tự do kinh doanh.

C. quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. quyền có việc làm.

Xem lời giải »


Câu 23:

Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được dựa trên chế độ sở hữu nào dưới đây?

A. Công hữu.

B. Tư hữu.

C. Tư nhân.

D. Công hữu và tư hữu.

Xem lời giải »


Câu 24:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp, tầng lớp nào sau đây?

A. Nông dân.

B. Trí thức.

C. Công nhân.

D. Quần chúng nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 25:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ gắn liền với

A. pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

B. pháp luật, kỉ luật, trật tự.

C. kỉ cương, trật tự, công bằng.

D. công bằng, dân chủ, văn minh.

Xem lời giải »


Câu 26:

Một trong những nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị là

A. quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

B. quyền bình đẳng nam, nữ.

C. quyền tham gia đời sống văn hoá.

D. quyền bình đẳng lao động.

Xem lời giải »


Câu 27:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị?

A. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

B. Quyền lao động; quyền bình đẳng nam, nữ.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết.

Xem lời giải »


Câu 28:

Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực xã hội?

A. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết.

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội..

C. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ.

D. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

Xem lời giải »


Câu 29:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực văn hoá?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

B. Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của mình.

C. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa.

D. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 30:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực xã hội?

A. Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, quyền biểu quyết.

B. Quyền lao động, quyền bình đẳng nam, nữ.

C. Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.

D. Quyền được bảo đảm về mặt vật chất, tinh thần.

Xem lời giải »


Câu 31:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của chủ thể nào sau đây?

A. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

B. Người thừa hành trong xã hội.

C. Giai cấp công nhân.

D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Xem lời giải »


Câu 32:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở kinh tế nào dưới đây?

A. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

B. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

C. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

D. Kinh tế nhiều thành phần.

Xem lời giải »


Câu 33:

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên hệ tư tưởng nào dưới đây?

A. Giai cấp công nhân.

B. Giai cấp nông dân.

C. Giai cấp tư sản.

D. Hệ tư tưởng Mác - Lênin.

Xem lời giải »


Câu 34:

Việc nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 1:

Việc nhân dân được đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 2:

Việc nhân dân tự quản, xây dựng và thực hiện các qui ước, hương ước phù hợp với pháp luật là hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 3:

Nhà nước lấy ý kiến của người dân thông qua việc tổ chức trưng cầu ý dân là hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 4:

Việc thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử là hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 5:

Hãy chỉ ra đâu là hình thức dân chủ gián tiếp trong những hình thức dân chủ dưới đây?

A. Trưng cầu ý dân.

B. Bầu cử Quốc Hội.

C. Họp trưởng thôn.

D. Đại biểu Quốc hội thảo luận.

Xem lời giải »


Câu 6:

Công dân tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là được thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào sau đây?

A. Lĩnh vực văn hoá.

B. Lĩnh vực xã hội.

C. Lĩnh vực chính trị.

D. Lĩnh vực kinh tế.

Xem lời giải »


Câu 7:

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị, việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?

A. Sáng tác, phê bình văn học.

B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Được tham gia vào đời sống văn hoá.

D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 8:

A tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?

A. Sáng tác, phê bình văn học.

B. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Được tham gia vào đời sống văn hoá.

D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 9:

K đang là học sinh lớp 11 nên không thực hiện được quyền ứng cử nào sau đây?

A. Ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp xã.

B. Sáng tác văn học.

C. Đóng phim.

D. Tham gia bảo hiểm y tế.

Xem lời giải »


Câu 10:

Vào đầu năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp, đó là việc

A. bầu giáo viên chủ nhiệm.

B. bầu ban cán sự lớp.

C. bầu chủ tịch công đoàn trường.

D. bầu hiệu trưởng.

Xem lời giải »


Câu 11:

Bạn A là học sinh lớp 11 nhưng thường có bài đăng trên báo. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ phân quyền.

D. Dân chủ liên minh.

Xem lời giải »


Câu 12:

Nhân dân thôn M tổ chức cuộc họp toàn dân trong đó có nội dung thảo luận về việc tu sửa đường giao thông liên xóm. Trong trường hợp này nhân dân thôn M thực thi hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Trực tiếp.

B. Đại diện.

C. Toàn dân.

D. Gián tiếp.

Xem lời giải »


Câu 13:

Chị Y là Đại biểu hội đồng nhân dân xã X, chị đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã, chị Y đã thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ gián tiếp.

B. Dân chủ trực tiếp.

C. Dân chủ giả hiệu.

D. Dân chủ hình thức.

Xem lời giải »


Câu 14:

Bà con nhân dân khu phố 1 phường N họp bàn xây dựng quy ước khu phố là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Dân chủ trực tiếp.

B. Dân chủ giả hiệu.

C. Dân chủ hình thức.

D. Dân chủ gián tiếp.

Xem lời giải »


Câu 15:

Ông A có 2 người con, một trai và một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông A cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thi đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Trong tình huống này, ông A đã

A. vi phạm quyền được tham gia vào đời sống xã hội của công dân.

B. vi phạm quyền tự do của công dân.

C. vi phạm quyền bình đẳng nam nữ của công dân.

D. vi phạm quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân.

Xem lời giải »


Câu 16:

H có giọng hát hay nên H muốn tham gia hội thi văn nghệ do trường tổ chức, nhưng mẹ H nhất định không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến quá trình học tập. Theo em, mẹ H đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây của công dân?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

B. Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.

C. Quyền được hưởng lợi từ sáng tạo của mình.

D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xem lời giải »


Câu 17:

Bạn A cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp A hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung.

B. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.

C. Không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.

D. Muốn được hưởng quyền này phải xin phép nhà trường.

Xem lời giải »


Câu 18:

Vô tình đọc được bài thơ trong nhật kí của B, D đã chép lại nội dung và gửi cho báo X với tên của mình. Báo X đăng bài thơ đó. B phát hiện sự việc nên đã nhờ Y đánh D. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hoá?

A. B, D.

B. B, D và báo X.

C. Báo X và Y.

D. Mình D.

Xem lời giải »


Câu 19:

Bạn M thường xuyên đọc và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Khi đọc được thông tin trên một trang cá nhân có nội dung Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, M đã nhanh chóng chia sẻ và còn kể lại cho nhiều người khác nghe. Nếu là bạn của M em sẽ

A. tin và chia sẻ cho người khác biết thông tin này.

B. không quan tâm vì đó là quyền tự do cá nhân của M.

C. không tin nhưng cũng không chia sẻ.

D. không tin và khuyên M nên cẩn thận đồng thời tìm hiểu kĩ khi chia sẻ các thông tin từ nguồn trang cá nhân.

Xem lời giải »


Câu 20:

Trong buổi họp thôn, bác A tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông của thôn mình. Trong trường hợp trên, bác A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ trực tiếp.

B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ mở rộng.

D. Dân chủ đại diện.

Xem lời giải »


Câu 21:

A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì đây là lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Vậy A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ trực tiếp.

B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ mở rộng.

D. Dân chủ của nhân dân.

Xem lời giải »


Câu 22:

Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y. Hành động của X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Trong lĩnh vực kinh tế.

B. Trong lĩnh vực chính trị.

C. Trong lĩnh vực văn hoá.

D. Trong lĩnh vực xã hội.

Xem lời giải »


Câu 23:

A là học sinh trung học phổ thông, A đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở lĩnh vực nào dưới đây?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hoá.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 24:

“Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” thể hiện nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Văn hóa.

B. Chính trị.

C. Kinh tế.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 25:

Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là thể hiện dân chủ ở lĩnh vực nào sau đây?

A. Kinh tế.

B. Chính trị.

C. Văn hóa.

D. Xã hội.

Xem lời giải »


Câu 26:

Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào hội đồng nhân dân phường.

B. Chị B tham gia phê bình văn học.

C. Anh H tham gia góp ý vào dự thảo luật.

D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan.

Xem lời giải »


Câu 27:

Trong lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức dân chủ nào dưới đây?

A.Trực tiếp.

B. Gián tiếp.

C. Tự do.

D. Công khai.

Xem lời giải »


Câu 28:

Đầu năm học, các bạn học sinh lớp 10 được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn bầu lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng. Vậy các bạn học sinh đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Dân chủ trực tiếp.

B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ mở rộng.

D. Dân chủ hình thức.

Xem lời giải »


Câu 29:

Nhân dân thôn X tổ chức cuộc họp toàn dân trong đó có nội dung thảo luận về việc tu sửa đường giao thông liên xóm. Trong trường hợp này nhân dân thôn X thực thi hình thức dân chủ nào sau đây?

A. Trực tiếp.

B. Đại diện.

C. Toàn dân.

D. Gián tiếp.

Xem lời giải »


Câu 30:

N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị. Việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?

A. Sáng tác, phê bình văn học.

B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

C. Được tham gia vào đời sống văn hóa.

D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 31:

N tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?

A. Sáng tác, phê bình văn học.

B. Biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

C. Được tham gia vào đời sống văn hóa.

D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Xem lời giải »


Câu 32:

Vào đầu mỗi năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp trong việc bầu cử

A. giáo viên chủ nhiệm.

B. bầu ban cán sự lớp.

C. bầu chủ tịch công đoàn trường.

D. bầu hiệu trưởng.

Xem lời giải »


Câu 33:

Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung.

B. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.

C. Không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.

D. Muốn được hưởng quyền này phải xin phép nhà trường.

Xem lời giải »


Câu 34:

H có giọng hát hay nên bạn muốn tham gia hội thi văn nghệ do trường tổ chức, nhưng mẹ H nhất định không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến quá trình học tập. Theo em, mẹ H đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây của công dân?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.

B. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa.

C. Quyền được hưởng lợi từ sáng tạo của mình.

D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xem lời giải »


Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: