Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)


Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời hoặc kết quả đúng:

Câu 1 (0,25 điểm) : Số: Năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tư viết là:

A. 59 643 554

B. 59 634 584

C. 5 986 544

D. 5 894 564

Câu 2 (0,25 điểm) : Nhà Trần được thành lập năm 1226 thuộc thế kỷ thứ mấy?

A. X

B. XI

C. XII

D. XIII

Câu 3 (0,25 điểm) : Số cần điền vào chỗ chấm: 1/5 thế kỷ = ............. năm là:

A. 20 năm

B. 25 năm

C. 30 năm

D. 50 năm

Câu 4 (0,25 điểm) : Thứ bảy này là ngày 26 tháng 8 thì thứ bảy tuần tới là:

A. 1 tháng 9

B. 2 tháng 9

C. 3 tháng 9

D. 4 tháng 9

Câu 5 (0,5 điểm) : Số cần điền vào chỗ chấm của 1452 kg = ........... tấn ....... kg

A. 14 tấn 52 kg

B. 145 tấn 2 kg

C. 1 tấn 452 kg

D. 1 tấn 542 kg

Câu 6 (0,5 điểm) : Hai số có tổng là 240, số lớn hơn số bé 60 đơn vị. Hai số đó là:

A. 300 và 240

B. 300 và 200

C. 120 và 60

D. 150 và 90

Câu 7 (0,5 điểm) : Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 16 642; 16 624; ; 16 743; 16 742

B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743

C. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743

D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

Câu 8 (0,5 điểm) : Dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong Hình 1?

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1góc bẹt

Câu 9 (1,0 điểm) : Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. Cạch MN không song song với cạnh.................................

B. Cạch BC vuông góc với cạnh............................................

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính

152 399 + 24 698

92 508 - 22 429

3 089 x 5

43 263 : 9

Bài 2 (2,0 điểm) : Năm nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi, mẹ hơn con 28 tuổi.

Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài 3 (1,5 điểm) : Tổng của hai số là 78. Nếu thêm vào số bé 10 đơn vị thì số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó.

Bài 4 (0,5 điểm) : Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào ý trả lời đúng

Câu 1 : Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

A. 9

B. 900

C. 90 000

D. 900 000

Câu 2 : Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A. 600 257

B. 602 507

C. 602 057

D. 620 507

Câu 3 : Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

A. thế kỉ XVIII

B. thế kỉ XIX

C. thế kỉ XX

D. thế kỉ XXI

Câu 4 : Tính giá trị của biểu thức 326 - (57 x y) với y= 3

A. 155

B. 305

C. 807

D. 145

Câu 5 : Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a) 58 … = 580 tạ

b) 5 yến 8kg = … kg

Câu 6 : Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là

A. 12kg

B. 9kg

C. 48kg

D. 21kg

II. Phần tự luận

Câu 1 : Đặt tính rồi tính:

a) 152 399 + 24 457

b) 6 992 508 – 22 384

c) 429 089 × 5

d) 143 263 : 9

Câu 2 : Tính giá trị biểu thức với a = 339; b = 3; c = 135:

a) 59 487 + (a : b)

b) a × b - c

c) c + a × b

Câu 3 : Có hai đội công nhân đào đường. Đội thứ nhất có 5 người đào được 125m đường. Đội thứ hai có 4 người đào được 145m đường.

a) Hỏi trung bình mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

b) Hỏi trung bình mỗi người đào được bao nhiêu mét đường?

Câu 4 : Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng bằng 4010

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng trong các câu 1, 2, 3

Câu 1 (1,0 điểm) :

a) Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:

A. 40000

B. 4000

C. 400

D. 400000

b) Năm 1984 thuộc thế kỉ:

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XVII

Câu 2 (1,0 điểm) :

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585

B. 5850

C. 5085

D. 5805

b) Số trung bình cộng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40

B. 42

C. 44

D. 46

Câu 3 (1,0 điểm) : Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

B. Góc tù lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn nhỏ hơn góc bẹt.

D. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

Câu 4 (2,0 điểm) : Đặt tính và tính.

56897 + 28896

586 × 6

78652 – 4689

726 : 6

Câu 5 (1,0 điểm) :

a) Ghi lại cách đọc các số sau:

489765:

6015605:

b) Viết các số sau:

Bốn mươi hai triệu sáu trăm linh ba nghìn bảy trăm bốn mươi ba:

Ba trăm bốn mươi bốn triệu không trăm mười bảy nghìn hai trăm linh năm:

Câu 6 (1,0 điểm) : Tính giá trị biểu thức m - 187 + n, với m = 348 và n =156

Câu 7 (1,0 điểm) : Một mảnh đất trồng rau hình vuông có chu vi 240m. Tính cạnh và diện tích mảnh đất đó.

Em hãy viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu trả lời sau:

Cạnh mảnh đất trồng rau hình vuông là…………………………….……………

Diện tích mảnh đất trồng rau hình vuông là………………………………………

Câu 8 (1,0 điểm) : Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 9 (1,0 điểm) : Hai số có tổng là số lớn nhất có hai chữ số, biết số thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

Xem thêm các đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác: