[2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề)


[2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề)

Với [2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

[2021] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các số 57286, 57294, 57298, 57197 số lớn nhất là số:

A. 57286 B. 57197 C. 57294 D. 57298

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X + 67263 = 91673 là:

A. X = 24440 B. X = 24410 C. X = 24110 D. X = 21140

Câu 3: Kết quả của phép tính 8100 : 9 x 3 là:

A. 2700 B. 2400 C. 1800 D. 1500

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4m7dm = ….cm là:

A. 407 B. 470 C. 47 D. 4700

Câu 5: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh bằng 7dm là:

A. 28cm2 B. 49cm2 C. 28dm2 D. 49dm2

II. Phần tự luận (8 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

31154 + 56812 94658 - 85613 6735 x 9 57848 : 7

Bài 2 (2 điểm):

a, Tính nhanh:

242 + 597 + 758 + 403 954 x 8 + 954 x 9 - 954 x 7

b, Tìm X, biết:

X + 2426 = 873 x 9 X - 8956 = 18744 : 6

Bài 3 (2 điểm): Có 280 quả bóng được xếp vào 8 thùng. Hỏi 5 thùng như thế xếp được bao nhiêu quả bóng?

Bài 4 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 36cm2 và chiều rộng bằng 1/8 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (1 điểm): Đặt rồi tính:

43482 + 31554 64584 - 54762 4615 x 9 13488 : 6

Bài 2 (2 điểm): Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 3 lần rồi giảm đi 5 lần thì được số mới bằng 1/3 số lớn nhất có hai chữ số

Bài 3 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 27372 = 38272 x 2 b, X - 18273 = 92838 : 6

Bài 4 (2 điểm): Bao gạo thứ nhất có 18kg gạo, bao gạo thứ hai có số gạo gấp ba lần bao gạo thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ bao gạo thứ hai sang bao gạo thứ nhất bao nhiêu ki-lô-gam gạo để hai bao có số gạo bằng nhau?

Bài 5 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi bằng 100cm. Nếu giảm chiều dài đi 7cm và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích giảm đi 140cm2. Tính diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó.

Bài 6 (1 điểm): Điền thêm 3 số thích hợp vào dãy số sau:

8, 19, 41, 85, …., ….., …


Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

Bài 1 (1 điểm): Sắp xếp các số:

a) 24568, 26447, 23584, 29781 theo thứ tự từ bé đến lớn

b) 34688, 34685, 32565, 33446 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 2 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

45752 ... 45761 22963 ... 22954

72720 ... 72727 65684 ... 65684

Bài 3 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

79172 + 928 - 70000 = .... 26733 - 17731 + 17838 = ...

278 x 4 x 8 = ..... 96255 : 3 : 5 = .....

Bài 4 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 13561 = 72156 b, X + 54648 = 94451

c, X : 3 = 22857 d, X x 4 = 95424

Bài 5 (2 điểm): Một đội công nhân gồm 6 người sửa được 252m đường. Hỏi nếu thêm vào đội đó 3 người thì sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 6 (2 điểm): Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 54cm và chiều rộng bằng 1/6 chiều dài.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 24568, 24570, …., 24574, 24576 là:

A. 24566 B. 24568 C. 24572 D. 24574

Câu 2: Cho phép chia 2731 : 3. Tổng của số số chia, thương và số dư là:

A. 910 B. 914 C. 913 D. 915

Câu 3: Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 15 phút đến 8 giờ 30 phút là:

A. 45 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 35 phút

Câu 4: Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 0 là:

A. 66 B. 95 C. 77 D. 86

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 7m8cm = …cm là:

A. 708 B. 78 C. 780 D. 7800

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính nhanh

a, (9832 x 9 + 9826 x 8 + 9781 x 7 + 9287 x 6) x (100 – 42 - 58)

b, (10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1 - 5) : (9389 x 9 + 9368 x 9)

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

X x 5 - 68261 = 14562 : 3 97872 - X : 3 = 7822 x 8

Bài 3 (2 điểm): Một cửa hàng có 17310kg gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 1/3 số gạo của cửa hàng. Ngày thứ hai bán được 1/5 số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chu vi bằng 54cm và chu vi gấp 9 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số lớn nhất trong các số 64173, 64924, 69472, 69163 là số:

A. 64173 B. 64924 C. 69472 D. 69163

Câu 2. Số liền trước của số 78231 là số:

A. 78229 B. 78230 C. 78231 D. 78232

Câu 3. Kết quả của phép tính 25 + 125 x 5 bằng:

A. 600 B. 650 C. 700 D. 750

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4m5cm = ….cm là:

A. 405 B. 450 C. 45 D. 4005

Câu 5. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 15cm và chiều rộng bằng 8cm là:

A. 90cm2 B. 100cm2 C. 120cm2 D. 150cm2

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt rồi tính:

12461 + 46514 96781 54648 12454 x 3 24310 : 5

Bài 2. Tìm X, biết:

a) X + 21564 = 12451 x 5 b) 92452 – X : 5 = 82522

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 8 phút vòi nước chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Bài 4. Một lớp học hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m. Chiều dài hơn chiều rộng 7m. Tính chu vi và diện tích của lớp học đó.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 6)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số liền trước của số 49284 là số:

A. 49286 B. 49285 C. 49284 D. 49283

Câu 2: Số gồm ba trăm nghìn, bốn trăm, bảy chục và tám đơn vị là số:

A. 3478 B. 300 478 C. 30 478 D. 300 487

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m 2cm = …cm là:

A. 3020 B. 32 C. 320 D. 302

Câu 4: Kết quả của phép tính 36 + 24 x 6 bằng:

A. 180 B. 120 C. 144 D. 150

Câu 5: Một hình vuông có chu vi bằng 32cm. Diện tích của hình vuông đó bằng:

A. 64cm2 B. 64cm C. 48cm2 D. 48cm

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

43045 + 24648 81145 - 52161 23568 x 3 46950 : 6

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 12427 = 70758 : 9 b, 64834 - X x 5 = 24624

Bài 3 (2 điểm): Một đội công nhân trong 6 ngày sửa được 1404m đường. Hỏi trong 9 ngày, đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 4 (2 điểm): Một hình vuông có độ dài cạnh bằng chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng 8cm và diện tích bằng 48cm2. Tính chu vi và diện tích của hình vuông đó.


Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 7)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

41561 + 24286 64582 23455 2348 x 9 64840 : 5

Bài 2. Tính nhanh:

a) 90 x 8 – 45 x 16 + 1000

b) 120 x 9 – 120 x 4 + 120 x 5

Bài 3. Tìm X, biết:

a) X + 27939 = 84782 b) X – 37932 = 13892

c) X x 4 – 18398 = 71550 d) X : 3 + 17823 = 51762

Bài 4. Hai đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8675 mét. Đội thứ nhất làm được [Năm 2024] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 (8 đề)quãng đường. Hỏi đội thứ hai phải sửa bao nhiêu mét đường?

Bài 5. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 50m. Một hình vuông có chu vi kém chu vi hình chữ nhật 14m. Tính diện tích của hình vuông đó.

Bài 6. Điền các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 40, 45, 50, …., ….., 65, 70, 75, …..

b) 1, 8, 15, …., 29, 36, 43, …., …., 64

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2024

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 8)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các số 68234, 62286, 68283, 65832 số bé nhất là số:

A. 68234 B. 62286 C. 68283 D. 65832

Câu 2: Giá trị của chữ số 4 trong số 92742 là:

A. 40000 B. 4000 C. 40 D. 4

Câu 3: Kết quả của phép tính 4200 + 200 x 4 là:

A. 4000 B. 5000 C. 6000 D. 7000

Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm và chiều rộng bằng 4cm là:

A. 18cm2 B. 20cm2 C. 22cm2 D. 24cm2

Câu 5: 7 thùng dầu chứa 63 lít dầu. Vậy 5 thùng dầu chứa:

A. 35 lít dầu B. 45 lít dầu C. 55 lít dầu D. 60 lít dầu

II. Phần tự luận (8 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

12452 + 45451 75278 - 54816 2155 x 5 39052 : 4

Bài 2 (2 điểm):

a, Tính giá trị của biểu thức:

4200 : 4 : 5 = .... 12485 : 5 + 476 x 7

b, Tìm X, biết:

X - 57152 = 1732 x 9 X + 68263 : 3 = 54572

Bài 3 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 32cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng bán gạo ngày đầu tiên bán được 17382kg, ngày thứ hai bán được gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem thêm các đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác: