X

SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Hãy phân tích ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ


Giải SBT Lịch sử 10 Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Câu 13 trang 31 SBT Lịch sử 10 trong Bài 10: Cơ sở hình thành văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại sách Cánh diều. Với lời giải ngắn gọn nhưng đủ ý hy vọng sẽ giúp các học sinh dễ dàng nắm được cách làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

Câu 13 trang 31 SBT Lịch sử 10: Hãy phân tích ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

Lời giải:

- Ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại:

+ Về tư tưởng, tôn giáo: Nho giáo, Đạo giáo và các học thuyết tư tưởng, đặc biệt là Nho giáo, có tác động lớn tới tư tưởng cai trị đất nước của nhiều nhà nước quân chủ, tiêu biểu là Việt Nam.

+Về ngôn ngữ: Chữ Hán là chữ viết được sử dụng chính thức ở Việt Nam trong một thời gian dài.

+ Về văn học: Văn học Trung Hoa có ảnh hưởng sâu sắc tới thể loại, chủ đề,... của văn học Đông Nam Á.

+ Về nghệ thuật: nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật biểu diễn Đông Nam Á chịu ảnh hưởng từ văn hoá Trung Hoa về chủ đề, phong cách, hình thức,..

+ Về tổ chức bộ máy nhà nước: thể chế nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền của Trung Hoa đã tác động đến mô hình nhà nước ở một số nước Đông Nam Á.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Lịch sử 10 Cánh diều hay, ngắn gọn khác: