Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)


Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 3 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2022

Thời gian: 40 phút

Câu 1 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 : Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) Tìm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 : Trong một năm :

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2022

Thời gian: 40 phút

Câu 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 : Điền kết quả thích hợp vào :

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Câu 3 : Ghi Đ hoặc S vào ô Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) ̇:

a) Từ 1000 đến 10 000 có 10 số tròn nghìn Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) ̇

b) 999m > 1km Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) ̇

c)

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

1. C là điểm ở giữa 2 điểm A và B Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) ̇

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hàng Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề) ̇

Câu 4 : Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 : Ghi ra tất cả các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung ở một bàn, theo mẫu :

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 : 3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 : Số lớn nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 : Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 : Đồng hồ chỉ :

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

a) 8 giờ 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 : Tháng tám trong năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 : Ngày 30 tháng 5 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

a) Thứ hai

b) Thứ ba

c) Thứ tư

Câu 8 : Các đường kính có trong hình tròn tâm O bên là:

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

a) AB và MN

b) AB và CD

c) CD và MN

Phần 2.

Câu 1 : Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………………..

Câu 2 : Tính ( có đặt tính )

a) 3456 + 2918

....................................

....................................

....................................

b) 3091 - 1658

....................................

....................................

....................................

Câu 3 : Tìm x:

a) 5 x x = 3570

....................................

....................................

b) x : 4 = 1623

....................................

....................................

Câu 4 : Hùng mua 3 quyển vở hết 10200 đồng. Hỏi nếu mua 5 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: