[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)


[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 3 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Bài 1 (2 điểm):

a, Từ các số 4, 0, 7, hãy lập tất cả các số có 3 chữ số (các chữ số không giống nhau) và sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần

b, Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục 3 đơn vị

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

a, 21 + 27 + 28 + 13 + 12 + 19 + 10

b, 46 + 54 – 46 – 54

Bài 3 (2 điểm): Hoa và Lan được cô giáo chia cho 20 quyển vở. Hoa được cô giáo chia cho nhiều hơn Lan và số vở của Hoa nhỏ hơn 13 quyển vở và lớn hơn 11 quyển vở. Hỏi cô giáo chia cho mỗi bạn bao nhiêu quyển vở?

Bài 4 (3 điểm): Minh, Dũng và Hùng có một số viên bi. Minh có một tá viên bi. Dũng có ít hơn Minh 4 viên bi và nhiều hơn Hùng 3 viên bi. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 5 (1 điểm): Kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ để được 3 hình tam giác và 1 hình tứ giác

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)


Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (3 điểm):

a, Viết tiếp 3 số vào các dãy số dưới đây:

0, 4, 8, 12, …., …., ….

1, 6, 11, 16, …., …., ….

35, 30, 25, 20, …., …., …..

b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

11 + .... = 25 87 - ...... = 49 35 + 54 = ......

Bài 2 (2 điểm):

a, Tìm X, biết:

X - 70 = 122 + 2 x 3 X - 428 = 2 x 5

b, Tam giác ABC có chu vi bằng 30dm. Tổng độ dài hai cạnh AB và BC là 17dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu đề-xe-mét?

Bài 3 (2 điểm): Hùng có 30 viên bi gồm hai màu vàng và đỏ. Hùng cho Minh 12 viên bi vàng thì Hùng còn lại 3 viên bi vàng. Tính số viên bi đỏ mà Hùng có?

Bài 4 (3 điểm): Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết AB = 15cm, độ dài đoạn BC lớn hơn đoạn AB 7cm, độ dài đoạn CD bé hơn đoạn AB 3cm.


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

Bài 1 (3 điểm):

a, Từ các số 6, 7, 0 hãy lập các số có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên và tính tổng và hiệu giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất vừa tìm được

b, Điền dấu + , - thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

14 ... 15 ... 26 = 3 38 ... 17 ... 24 = 45

Bài 2 (2 điểm):

a, Tìm X, biết:

782 < X + 472 < 784 226 < 987 - X < 228

b, Tính nhanh:

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

Bài 3 (2 điểm): Có hai bình đựng nước, bình thứ nhất chứa 23 lít nước. Nếu đổ từ bình thứ hai vào bình thứ nhất 3 lít nước thì hai bình có số lít nước bằng nhua. Hỏi cả hai bình chứa tổng cộng bao nhiêu lít nước?

Bài 4 (3 điểm):

a, Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài cạnh AB bằng 15cm, cạnh BC bằng 17cm và cạnh CA bằng 20cm

b, Hình dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác và bao nhiêu hình tam giác?

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của số 368 là số:

A. 369 B. 368 C. 367 D. 370

Câu 2: Đồ vật nào dưới đây có độ dài bằng 30cm?

A. Thước kẻ B. Tòa nhà C. Cây dừa D. Con đường

Câu 3: Kết quả của phép tính 682 + 113 bằng:

A. 796 B. 795 C. 797 D. 798

Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có các độ dài lần lượt là AB = 5cm, BC = 13cm, CD = 8cm bằng:

A. 31cm B. 30cm C. 26cm D. 27cm

Câu 5: Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

A. 4 hình B. 7 hình C. 6 hình D. 5 hình

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

220 + 537 826 - 205 47 + 34 82 - 39

Bài 2 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

676 - 424 + 112 =..... 4 x 7 + 20 : 4 + 2 x 6 = .....

Bài 3 (1 điểm): Tìm X, biết:

X - 404 = 2 x 7 X + 120 = 987 - 426

Bài 4 (2 điểm): Cô giáo mua 20 quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc. Mỗi bạn được 4 quyển vở. Hỏi có bao nhiêu bạn được danh hiệu học sinh xuất sắc?

Bài 5 (2 điểm): Đoạn dây thứ nhất dài 30dm, đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả hai đoạn dây dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

Bài 1 (2 điểm):

a, Đọc các số: 648, 578, 162, 932

b, Sắp xếp các số 682, 578, 526, 925 theo thứ tự giảm dần

Bài 2 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

786 - 124 + 310 - 200 = .... 3 x 4 + 2 x 6 - 24 = .....

Bài 3 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

142 + 241 .... 387 987 - 402 .... 580 16cm + 15cm .... 31cm

Bài 4 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 421 = 973 b, X - 413 = 112

c, X - 4 x 4 = 810 d, X + 3 x 4 = 536

Bài 5 (2 điểm): Tinh chu vi của hình tam giác biết độ dài ba cạnh lần lượt là 18cm, 1dm và 17cm.

Bài 6 (2 điểm): Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 40kg gạo. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 20kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 6)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

278 + 121 689 - 423 17 + 64 82 - 59

Bài 2 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm = .... cm 16cm + 47cm = ..... cm

1m = .... cm 53kg - 27kg = ..... kg

Bài 3 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

242 + 154 .... 387 625 - 403 .... 225 27cm + 45cm .... 98cm - 26cm

Bài 4 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 521 = 247 b, 876 - X = 342

c, X + 5 x 5 = 48 + 17 d, X - 2 x 9 = 92 - 54

Bài 5 (2 điểm): Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE biết độ dài các đoạn thẳng lần lượt là AB = 17cm, BC = 18cm, CD = 13cm và DE = 20cm

Bài 6 (2 điểm): Nhà bác An nuôi một đàn bò gồm 24 con. Sau đó bác An đã bán đi 6 con bò. Hỏi nhà bác An còn lại bao nhiêu con bò?

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 7)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cho dãy số 613; 614; 615; 616; ….; 618; 619. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 620 B. 612 C. 617 D. 616

Câu 2: Số lớn nhất trong các số 682; 468; 593; 891 là số:

A. 682 B. 468 C. 891 D. 593

Câu 3: Kết quả của phép tính 120km + 235km bằng:

A. 300km B. 355km C. 315km D. 320km

Câu 4: Một ngày có mấy giờ?

A. 10 giờ B. 12 giờ C. 24 giờ D. 16 giờ

Câu 5: Kết quả của phép tính 24 : 3 bằng:

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

123 + 325 954 - 223 92 - 47 26 + 39

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 345 = 252 b, X + 112 = 956

Bài 3 (2 điểm): Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài của các cạnh của hình tứ giác đó là AB = 20cm, BC = 17cm, CD = 33cm và AD = 25cm

Bài 4 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 124kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 20kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 8)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Cách đọc “Hai trăm hai mươi bảy” ứng với số:

A. 247 B. 237 C. 227 D. 217

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1m7cm = … là:

A. 71 B. 170 C. 17 D. 107

Câu 3: Kết quả của phép nhân 4 x 3 bằng:

A. 12 B. 21 C. 28 D. 16

Câu 4: Số liền trước của số 478 là số:

A. 481 B. 480 C. 477 D. 479

Câu 5: Chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt bằng 13cm, 17cm và 15cm là:

A. 45cm B. 42cm C. 46cm D. 47cm

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

724 + 122 659 - 423 28 + 46 81 - 69

Bài 2 (1 điểm): Ghi lại cách đọc các số sau: 367, 847, 178, 142

Bài 3 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

4 x 5 + 34 = ..... 28 : 4 + 4 x 3 = .....

Bài 4 (2 điểm): Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE có các độ dài được ghi trên hình vẽ dưới đây:

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

Bài 5 (2 điểm): Có hai thùng dầu. Thùng thứ nhất đựng 42 lít dầu, thùng thứ hai đựng được nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?


Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 9)

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số 671 được đọc là:

A. Sáu bảy một B. Sáu trăm bảy mươi một

C. Sáu trăm và bảy mươi mốt D. Sáu trăm bảy mươi mốt

Câu 2: Kết quả của phép tính 245 + 124 bằng:

A. 360 B. 367 C. 369 D. 368

Câu 3: Số thích hợp đề điền vào chỗ chấm 1m5cm = …cm là:

A. 15 B. 105 C. 5 D. 100

Câu 4: Hoa đi học vào lúc 8 giờ 15 phút. Hỏi Hoa đi học vào buổi nào?

A. Buổi chiều B. Buổi tối C. Buổi sáng D. Buổi trưa

Câu 5: Hình dưới đây có:

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

A. 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác B. 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 1 hình tứ giác D. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

II. Phần tự luận (6 điểm):

Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

17cm + 24cm = .... cm 34dm + 16dm = .... dm 24kg - 17kg = .... kg

Bài 2 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

234 .... 267 123 + 435 .... 555 984 - 362 .... 111 + 511

Bài 3 (2 điểm ) Tính chu vi của hình tứ giác với số đo được cho ở hình vẽ dưới đây:

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

Bài 4 (2 điểm): Hoa có 18 quyển vở. Hoa được mẹ mua cho thêm 27 quyển vở nữa. Hỏi Hoa có tổng cộng bao nhiêu quyển vở?


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 10)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

77 + 14 856 - 422 62 - 48 234 + 765

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 421 = 788 b, 949 - X = 435

c, X + 2 x 7 = 865 d, X - 421 = 3 x 2

Bài 3 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

241 + 354 - 525 = .... 995 - 461 + 103 = .....

27cm + 39cm = .... 72cm - 47cm = .....

Bài 4 (2 điểm)

a, Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác, bao nhiêu hình tam giác?

[Năm 2023] Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 3 (10 đề)

b, Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết AB = 15cm, BC = 17cm và CD = 1dm

Bài 5 (2 điểm): Trong đợt thi đua, lớp 3A được 36 điểm tốt. Lớp 3B có số điểm tốt nhiều hơn số hoa điểm tốt của lớp 3A là 15 điểm. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu hoa điểm tốt?

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: