Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2023 có đáp án (10 đề)


Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2023 có đáp án (10 đề)

Với Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2023 có đáp án (10 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 3 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Đề thi Học kì 2 Toán 3 năm 2023 có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số liền trước của số 9999 là:

A. 10000.     B. 10001.

C. 9998.     D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 23 cm.     B. 220 cm.

C. 203 cm.     D. 230 cm.

Câu 3: Chọn đáp án sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 có 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi bán kính

Câu 4: Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2     B. 20cm

C. 25cm2     D. 25cm

Câu 5: Kết quả của phép chia 3669 : 3 là

A. 1221     B. 1222

C. 1223     D. 1224

Câu 6: Một hình vuông có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm     B. 4cm

C. 5cm     D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092        b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4        d. 32670 : 5

Câu 2: Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 3: Có 30 học sinh được xếp thành 5 hàng đều nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Câu 4: Tính giá trị biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D A C C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

c. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

d. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi hàng có số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433    B. 82443

C. 83543    D. 82543

Câu 2: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 1011     B. 1001

C. 1000     D. 1111

Câu 3: Hôm nay là thứ năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Thứ tư.    B. Thứ sáu.

C. Thứ năm.    D. Thứ bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm    B. 12 cm

C. 4 cm    D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI    B. XII

C. VVII    D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là:

A. 0    B. 10

C. 7   D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629     b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4     d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi có 40068 cái bánh cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C C D B B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629     b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4     d. 19995 : 5

a. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

40068 cái bánh cùng loại thì xếp được vào số hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

A. 5000     B. 50 000

C. 500     D. 50

Câu 2: Số liền sau số 56 789 là :

A. 56 000     B. 56 700

C. 56 780     D. 56 790

Câu 3: Em có 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

A. 8 bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 bạn, còn thừa 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 10 giờ 2 phút

B. 2 giờ 50 phút

C. 10 giờ 10 phút

D. 2 giờ 10 phút

Câu 5:Kết quả phép tính 86149 + 12735 là:

A. 98885     B. 98874

C. 98884     D.98875

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Hình vuông có cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật có chiều dài là 7cm, chiều rộng là 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông có cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết các số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở hết 35 000 đồng. Hỏi nếu mua 3 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Câu 4: Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D D C C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 620, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

b) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vở có giá tiền là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vở hết số tiền là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số đó sau khi gấp lên 4 lần thì được

12 x 3 = 36

Số cần tìm là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Số liền sau của 78999 là:

A. 78901     B. 78991

C. 79000     D. 78100

Câu 2: Dãy số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 có tất cả mấy số?

A. 11 số     B. 8 số

C. 9 số     D. 10 số

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm     B. 16 cm

C. 18 cm     D. 36 cm

Câu 4: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày 1 tháng 4

B. Ngày 31 tháng 3

C. Ngày 3 tháng 4

D. Ngày 4 tháng 4

Câu 5: Mua 2kg gạo hết 18000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

A. 35 000 đồng     B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng     D. 50 000 đồng

Câu 6: Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính

a) 14754 + 23680     b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3     d) 68325 : 8

Câu 2 (2 điểm): Một ô tô đi trong 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét?

Câu 3 (2 điểm): Tìm x

a) x × 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B A A C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 14754 + 23680     b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3     d) 68325 : 8

a) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

c) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

d) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường ô tô đi trong một giờ là:

32 624: 8 = 4078 (km)

Quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là:

4078 x 3 = 12 234 (km)

Đáp số: 12 234 km

Câu 3 (2 điểm):

a. x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b. 56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số liền sau số 30014 là:

A. 30013     B. 30012

C. 30015     D. 30016

Câu 2: Số “Năm mươi sáu nghìn hai trăm mười tám” được viết là:

A. 56 281     B. 56 288

C. 56 218     D. 56 118

Câu 3: Một quyển vở giá 9000 đồng. Mẹ mua 3 quyển vở, mẹ phải trả cô bán hàng số tiền là:

A. 27000 đồng     B. 27 đồng

C. 72000 đồng     D. 12000 đồng

Câu 4: Đồng hồ A chỉ mấy giờ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

A. 2 giờ 5 phút.     B. 2 giờ 10 phút.

C. 2 giờ 2 phút.     D. 1 giờ 10 phút.

Câu 5: Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:

A. 9899    B. 9999

C. 9888    D. 8888

Câu 6:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:

A. 7 tam giác, 6 tứ giác.

B. 7 tam giác, 5 tứ giác.

C. 7 tam giác, 7 tứ giác.

D. 6 tam giác, 5 tứ giác.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 63754 + 25436     b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4     d. 72296 : 7

Câu 2: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm

a) 9102....9120     b) 1000g ....1kg

7766....7676     1km....850m

Câu 3: Có 18 bao gạo được xếp đều lên 2 xe. Hỏi 5 xe chở như thế được bao nhiêu bao gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C C A B A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 63754 + 25436     b. 93507 - 7236

c. 4726 x 4     d. 72296 : 7

a. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

b. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

c. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm):

a) 9102 < 9120     b)1000g = 1kg

7767 > 7676     1km > 850m

Câu 3 (2 điểm):

Số bao gạo được xếp đều lên mỗi xe là:

18 : 2 = 9 (bao) (1điểm)

Số bao gạo 5 xe chở được là:

9 x 5 = 45 (bao) (1điểm)

Đáp số: 45 bao gạo

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có bao nhiêu số tròn nghìn bé hơn 5555?

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

Câu 2: Cho hình vẽ. Chọn khẳng định đúng

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. Các bán kính trong hình tròn là OM, ON

B. Các bán kính trong hình tròn là OQ, OP

C. Đường kính của đường tròn là MN

D. Đường kính của đường tròn là PQ.

Câu 3:Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

Câu 4: Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu. Vậy ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy?

A. Thứ hai     B. Thứ ba

C. Thứ tư     D. Thứ năm

Câu 5: 10 < 5000 × y < 6000. Vậy y bằng?

A. 0     B. 1

C. 2     D. 3

Câu 6: Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

A. 34 học sinh    B. 27 học sinh

C. 24 học sinh    D. 21 học sinh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a. 2752 - x : 5 = 2604

b. 3215 + x × 2 = 6137

Câu 2: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, 12,... Hỏi:

a. Số hạng thứ 20 là số nào

b. Số 93 có ở trong dãy trên không? Vì sao?

Câu 3: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C D B B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 2752 - x : 5 = 2604

x : 5 = 2752 - 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

b. 3215 + x × 2 = 6137

x × 2 = 6137 – 3215

x × 2 = 2922

x = 2922 : 2

x = 1461

Câu 2 (2 điểm):

a. Dãy số đã cho là dãy số cách đều 2 đơn vị

Số hạng thứ 20 trong dãy trên là

2 + (20 – 1) x 2 = 40

b. Số 93 không có trong dãy trên vì đây là dãy số chẵn cách đều 2 đơn vị mà 93 lại là số lẻ.

Câu 3 (3 điểm):

Chiều dài mảnh đất là

8 x 5 = 40 (m)

Chu vi mảnh đất là

(8 + 40 ) x 2 = 96 (m)

Xung quanh mảnh đất đó trồng được số cây chuối là

96 : 4 = 24 (cây)

Đáp số: 24 cây

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho dãy số 8;1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17. Dãy trên có tất cả

A. 11 số     B. 9 số

C. 8 số     D. 10 số

Câu 2: Tổng của 47 856 và 35 687 là

A. 83433     B. 82443

C. 83543     D. 82543

Câu 3: 4m 4dm = … cm.

A. 440     B. 44

C. 404     D. 444

Câu 4: Số lẻ liền sau số 2007 là

A. 2008     B. 2009

C. 2017     D. 2005

Câu 5: Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn 1/3 số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt

A. 8 con     B. 10 con

C. 12 con     D. 22 con

Câu 6: Biết x > 2007, y < 2008. Hãy so sánh x và y

A. x > y     B. x < y

C. x = y     D. Không so sánh được

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính giá trị biểu thức

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Câu 2: Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 1/3 số áo, ngày thứ hai cửa hàng bán 1/5 số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

Câu 3: Lan nghĩ ra một số. Lấy số đó chia cho 6 được thương bằng 9 và số dư là số dư lớn nhất. Tìm số đó

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C C A B B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 57 – 9

= 48

b. 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x 2 + 27 x 5 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Câu 2 (3 điểm):

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số áo là

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn lại của cửa hàng sau ngày thứ nhất là

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số áo là

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

Câu 3 (2 điểm):

Số dư lớn nhất khi chia một số cho 6 là 5.

Số cần tìm là

9 x 6 + 5 = 59

Đáp số: 59

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy: 1, 4, 7, 10, 13,…

A. 1000     B. 1234

C. 2007     D. 100

Câu 2: Mai có 7 viên bi, Hồng có 15 viên bi. Hỏi Hồng phải cho Mai bao nhiêu viên bi để số bi của hai bạn bằng nhau

A. 3 viên     B. 4 viên

C. 5 viên     D. 6 viên

Câu 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 4    B. 5

C. 6    D. 7

Câu 4: Một người đi bộ trong 6 phút được 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu m (Quãng đường đi được trong mỗi phút là như nhau)

A. 720 m    B. 640 m

C. 800m    D. 900 m

Câu 5: Tìm x biết 8462 – x = 762

A. 8700    B. 6700

C. 7600    D. 7700

Câu 6: Ngày 25 tháng 3 là chủ nhật. Vậy ngày 10 tháng 4 (của cùng năm đó) là thứ mấy

A. thứ hai    B. thứ ba

C. thứ tư    D. thứ năm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức

a. 80 603 – 4 x (2 679 + 13 215)

b. 5642 x 4 – 12 076 : 4

Câu 2: Trên mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m, mẹ Lan trồng hành. Biết mỗi mét vuông đất mẹ Lan thu hoạch được 2 kg hành. Hỏi trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được bao nhiêu kg hành?

Câu 3: Tính nhanh

134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B D A D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 80 603 – 4 x (2 679 +13 215)

= 80 603 – 4 x 15 894

= 80 603 – 63 576

= 17 027

b. 5642 x 4 – 12 076 : 4

= 22 568 – 3 019

= 19 549

Câu 2 (3 điểm):

Cạnh mảnh vườn hình vuông là

36 : 4 = 9 (m)

Diện tích mảnh vườn hình vuông là

9 x 9 = 81 (m2)

Trên mảnh vườn đó mẹ Lan thu hoạch được số kg hành là

81 x 2 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg

Câu 3 (2 điểm):

134 x 100 + 250 x 100 – 84 x100.

= 100 x (134 + 250 – 84)

= 100 x 300

= 30 000

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 25 tuổi     B. 33 tuổi

C. 34 tuổi     D. 35 tuổi

Câu 2: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là

A. 99998     B.99990

C. 88888     D. 99999

Câu 3: Có 372 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách như nhau

A. 126 quyển     B. 186 quyển

C. 172 quyển     D. 62 quyển

Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

A. 4 hình tam giác, 4 hình vuông

B. 6 hình tam giác, 5 hình vuông

C. 4 hình tam giác, 5 hình vuông

D. 6 hình tam giác, 4 hình vuông

Câu 5: Số 10 005 đọc là

A. Một nghìn linh năm

B. Mười nghìn và 5 đơn vị

C. Mười nghìn không trăm linh năm

D. Mười nghìn linh năm

Câu 6: Biết A = a – 135, B = a – 153. Hãy so sánh A và B

A. Không thể so sánh     B. A = B

C. A > B     D. A < B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x

a. x × 6 = 3048 : 2

b. 56 : x = 1326 – 1318

Câu 2: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh khối 3 và khối 4 đi tham quan.

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C A D B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b. 56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Câu 2 (3 điểm):

Một xe ô tô chở được số học sinh là

120 : 3 = 40 (học sinh)

Để chở 80 học sinh khối 4 cần số xe là

80 : 40 = 2 (xe)

Vậy phải thuê tất cả số ô tô là

2 + 3 = 5 (ô tô)

Đáp số: 5 ô tô

Câu 3 (2 điểm):

Chu vi hình chữ nhật là

12 x 6 = 72 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là

36 – 12 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 5 là

A. 410     B. 500

C. 104     D. 320

Câu 2: Thay các giá trị a, b để được kết quả đúng: 45a37 > 458b7

A. a = 8, b = 2     B. a = 7, b = 1

C. a = 8, b = 6     D. a = 8, b = 9

Câu 3: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. 5 tam giác, 10 tứ giác

B. 10 tam giác, 10 tứ giác

C. 10 tam giác, 5 tứ giác

D. 5 tam giác, 5 tứ giác

Câu 4: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là

A. XI     B. XII

C. VVII     D. IIX

Câu 5: Một hình vuông có chu vi là 20 cm. Diện tích hình vuông đó là

A. 35 cm2     B. 25 cm2

C. 20 cm2     D. 30 cm2

Câu 6: Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em

A. 3 năm    B. 4 năm

C. 5 năm    D. 7 năm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 37 x 18 – 9 x 14 + 100

b. 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

Câu 2: Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg. Biết rằng nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và bao thứ hai 8 kg thì 3 bao gạo nặng bằng nhau. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2. Tìm chiều dài hình chữ nhật đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A A B B B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. 37 x 18 – 9 x 14 + 100

= 37 x 2 x 9 – 9 x 14 + 100

= 74 x 9 – 9 x 14 +100

= 9x (74 – 14) + 100

= 9 x 60 + 100

= 540 + 100

= 640

b. 15 x 2 + 15 x 3 – 15 x 5

= 15 x (2 +3 – 5)

= 15 x 0

= 0

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và bao thứ hai 8 kg thì 3 bao gạo nặng là

131 + 5 + 8 = 144 (kg)

Bao gạo thứ ba nặng là

144 : 3 = 48 (kg)

Bao thứ nhất nặng là

48 – 5 = 43 (kg)

Bao thứ hai nặng là

48 – 8 = 40 (kg)

Đáp số: Bao thứ 1: 43 kg

Bao thứ 2: 40 kg

Bao thứ 3: 48 kg

Câu 3 (2 điểm):

Chiều dài hình chữ nhật là

120 : 6 = 20 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là

36 – 20 = 16 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 20 cm, chiều rộng: 16 cm

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: