Bộ 15 Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất


Bộ 15 Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ 15 Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 3 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 tải nhiều nhất

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm ba trăm và năm đơn vị là

A.350 B. 503 C. 530 D. 305

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 2m 3 cm = … cm

A. 23 B. 32 C. 230 D. 203

Câu 3. Một giờ có 60 phút thì giờ có:

A. 10 phút B. 14 phút C. 15 phút D. 16 phút

Câu 4. Kết quả của phép tính 69 : 3 + 167

A. 190 B. 200 C. 189 D. 188

Câu 5.Ngày thứ nhất cửa hàng bán 56 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán hơn ngày thứ nhất 26 lít dầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

A. 72 lít B. 82 lít C. 92 lít D . 102 lít

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 1

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 45 x 8 b) 76 : 5

Câu 2. Tìm x:

a) 102 + x = 257 b) 500 – x = 100

Câu 3. (2 điểm) Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 4. (2 điểm) Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 6 trong 206 có giá trị là

A.6 B. 60 C. 600 D. 26

Câu 2. Giảm số 35 đi 5 lần ta được

A. 40 B. 30 C. 5 D. 7

Câu 3. y : 3 = 15. Vậy y là

A. 18 B. 12 C. 45 D. 30

Câu 4. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10 cm là

A. 35cm B. 25 cm C. 50 cm D. 40 cm

Câu 5.1 m + 15 dm = ...

A. 16 dm B. 25 dm C. 15 dm D . 15cm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc vuông:

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 2

A. 4 B. 3 C. 2 D. 6

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 156 + 272 b) 689 – 295 c. 436 x 2 d. 540 : 3

Câu 2. Tìm x:

a) 8 × x = 184 b) x : 5 = 156

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong phép chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phép chia đó là

A.0 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 2. Cho các số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928 B. 982 C. 899 D. 988

Câu 3. của 36m là

A. 4 m B. 6m C. 32 m D. 9m

Câu 4. Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

A. 68 cm B. 86 cm C. 46cm D. 76 cm

Câu 5.Kết quả của phép nhân 28 x 5 là

A. 410 B. 400 C. 140 D . 310

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 3

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a.248 + 136 b. 375 – 128 c. 48 x 6 d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a) x × 6 = 48 b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính:

a.5 x 7 + 27 b. 80 : 2 – 13

Câu 4. Đoạn dây thứ nhất dài 18 dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thứ ba ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả ba đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A.909 B. 99 C. 990 D. 999

Câu 2. Có bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số B. 5 số C. 3 số D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật có chiều dài 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m B. 42 m C. 6 m D. 12 m

Câu 4. Số lớn là 54, số bé là 9. Vậy số lớn gấp số bé

A. 54 lần B. 9 lần C. 6 lần D. 4 lần

Câu 5.Cho dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là

A. 18, 21, 24 B. 16, 17, 18 C. 17,19,21 D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 4

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 107 x 7 b) 290 x 3 c) 639 : 3 d) 729 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a) 231 - x = 105 b) x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Một cửa hàng có 91 bóng đèn, cửa hàng đã bán số bóng đèn. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Câu 4. (2 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông có cùng chu vi. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 8m. Tính cạnh của mảnh đất hình vuông.


Hay lắm đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn nhất có bốn chữ số là

A.1000 B. 9899 C. 9999 D. 9000

Câu 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 x 6 … 30 + 5

A. > B. < C. = D. Không so sánh được.

Câu 3. Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5của 42m là

A. 7 m B. 8m C. 35m D. 6m

Câu 4. Kết quả của phép tính 5 + 15 x 4 bằng

A. 100 B. 80 C. 60 D. 65

Câu 5.Trong 1 giờ, máy thứ nhất sản xuất được 27 sản phẩm, máy thứ hai sản xuất được gấp 5 lần máy thứ nhất. Hỏi trong một giờ máy thứ hai sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

A. 22 sản phẩm B. 32 sản phẩm C. 135 sản phẩm D . 65 sản phẩm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2023 Đề 5

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Tìm x:

a) 7 × x = 63 b) 86 : x = 2

Câu 2. (2 điểm) Tính:

a) 5 x 5 + 18 b) 5 x 7 + 23

c) 7 x 7 x 2 d) 15 – 6 x 2

Câu 3. (2 điểm) Cô giáo có 36 quyển sách. Cô thưởng cho các bạn học sinh giỏi số sách, số sách còn lại cô thưởng cho các bạn học sinh khá. Hỏi sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi và khá,cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách?

Câu 4 (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông có chu vi 16cm. Chiều dài hình chữ nhật gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

................................................

................................................

................................................

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: