X

Giải bài tập Công nghệ 12

Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ


Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

I. Nội dung và quy trình thực hành

Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan.

Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan.

Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành.

II. Mẫu báo cáo thực hành

TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

Họ và tên: Đào Anh Đăng.

Lớp: 12A2.

Địa điểm và thời gian tham quan: Trạm biến áp xã.

1. Kết quả tham quan: Báo cáo theo nội dung mục 1c.

- Trạm biến áp của cơ sở sản xuất (nếu có): Vị trí đặt, số lượng, số liệu kĩ thuật,…

- Bảo vệ an toàn của trạm biến áp (nếu có): nối đất, chống sét,…

- Đường dây hạ áp từ trạm biến áp tới tủ phân phối: loại dây, cách đi dây, số bát sứ,…

- Đường dây từ tủ phân phối tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng: loại dây, cách đi dây,…

2. Tự nhận xét và đánh giá kết quả thực hành

Xem thêm các bài Giải bài tập Công nghệ lớp 12 khác: