Công nghệ 7 | Giải Công nghệ 7 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo | Giải Công nghệ 7 ngắn gọn | Soạn Công nghệ lớp 7 | Công nghệ 7 sách mới


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Công nghệ 7 chính xác và chi tiết nhất được biên soạn bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 7 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Công nghệ 7 hơn.

Danh mục Giải Công nghệ 7 sách mới

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức

Chương 1: Trồng trọt

Chương 2: Lâm nghiệp

Chương 3: Chăn nuôi

Chương 4: Thủy sản

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 7 Cánh diều

Chủ đề 1: Trồng trọt và lâm nghiệp

Chủ đề 2: Chăn nuôi và thuỷ sản

Đang biên soạn ....

---------------------------------

Mục lục Giải bài tập Công nghệ lớp 7 Chân trời sáng tạo

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Mở đầu về trồng trọt

Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng

Chương 3: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Phần 2: Chăn nuôi

Chương 4: Mở đầu về chăn nuôi

Chương 5: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chương 6: Nuôi thuỷ sản

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

Tài liệu cũ: Giải Công nghệ lớp 7 sách cũ

Phần 1: Trồng trọt

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật trồng trọt

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt

Phần 2: Lâm nghiệp

Chương 1: Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

Chương 2: Khai thác và bảo vệ rừng

Phần 3: Chăn nuôi

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

Phần 4: Thủy sản

Chương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản

Chương 2: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản