X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em


Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Nội dung thực hành

a) Tạo danh bạ riêng của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnhFont của dải lệnh Home:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chuột chọn biểu tượng Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6 trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột đầu:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột cuối:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập tên các bạn của em vào bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

b) Soạn báo cáo học tập của em

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnhFont của dải lệnh Home:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chuột chọn biểu tượng Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6 trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng như sau:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở cột đầu:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 3 cột cuối:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Ta được bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập thêm các môn còn lại,ta được bảng:

Tin học 6 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Giải bài tập Tin học lớp 6

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.