X

Giải bài tập Tin học 6

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền


Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

Nội dung thực hành

Nhập, chỉnh sửa và định dạng trang quảng cáo du lịch theo mẫu dưới đây:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

Hướng dẫn:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Trong nhóm lệnh Page Background của dải lệnh Page Layout chọn Page Color để đổ màu nền cho tờ báo tường:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Gõ tiêu đề và định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa như hình:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 4: Gõ đoạn “Hạ Long - Đảo Tuần Châu” vào và chọn các định dạng in đậm, phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, căn giữa như hình:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 5: Chèn ảnh vào trong văn bản:

+ 5.1: Trong nhóm lệnh Illustrations của dải lệnh Insert chọn Picture:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ 5.2: Cửa sổ Insert Picture hiện lên, chọn đường dẫn đến ảnh và chọn ảnh rồi nháy chọn Insert để chèn ảnh vào văn bản:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Ta được kết quả như hình:Illustrations

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ 5.3 : Di chuột vào cạnh hoặc góc hình ảnh để điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp với văn bản:Illustrations

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 6: Nháy chuột vào ảnh, hiện lên dải lệnh Format, em chọn Arange → chọn Wrap Text → chọn Square để định dạng chèn ảnh:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 7: Nháy chuột vào ảnh, giữ chuột để di chuyển ảnh để được giống trong hình:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 8: Thực hiện tương tự để định dạng tiếp phần văn bản “Phong Nha - Huế” và “Cần Thơ - Bạc Liêu”, ta được như sau:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 9: Tạo bảng lịch khởi hành:

+ 9. 1: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng để tạo bảng:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 2: Di chuột chọn dòng 1, trong dải lệnh Layout, chọn Merger, chọn Merger Cells để gộp thành 1 ô:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 3: Nhập các thông tin cho bảng như trong sách:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 4: Định dạng tiêu đề:

+ 4.1: Giữ chuột chọn phần tiêu đề, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6 để chọn căn giữa giữa cho tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ 4.2: trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho tiêu đề:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 5: Định dạng các cột:

+ 5.1: Giữ chuột và kéo chọn hết cột thứ nhất, trong dải lệnh Layout, chọn Alignment, chọn Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6 để chọn căn lề trái, giữa cho cột:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ 5.2: trong dải lệnh Home, chọn các định dạng kiểu chữ, cỡ chữ, màu nền cho cột:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

+ 5.3: Thực hiện tương tự cho cột 2 và cột 3, em sẽ được kết quả:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

- Bước 6: Chọn tất cả bảng, trong nhóm lệnh Paragraph của dải lệnh Home chọn Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6 để định dạng căn giữa cho bảng, như vậy em đã hoàn thành trang quảng cáo như sau:

Tin học 6 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền | Giải bài tập Tin học lớp 6

Xem thêm các bài Giải bài tập Tin học lớp 6 khác:

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6:

Các bài soạn văn, soạn bài, giải bài tập được biên soạn bám sát nội dung sgk.