Câu nào sau đây sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Câu hỏi 2 trang 65 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Câu nào sau đây sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán?

A. Hướng mũi tên cho thấy hướng đi trong sơ đồ khối.

B. Mũi tên được sử dụng để chỉ hướng thực hiện tiếp theo.

C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối.

2. Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với một mục phù hợp ở cột bên trái khi nói về sơ đồ khối của thuật toán.

Câu nào sau đây sai khi nói về vài trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán

Lời giải:

1. Đáp án: C

2. Đáp án: 1 – a

                  2 – c

                  3 – d

                  4 – b

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: