Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Hoạt động 2 trang 64 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết cách nào khác không? Cách đó có hiệu quả không? Vì sao?

Lời giải:

Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên, em còn biết đến cách trình bày bằng ngôn ngữ lập trình, sơ đồ tư duy,… Theo em những cách đó đều hiệu quả vì nó được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và dễ hình dung hơn.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: