Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Luyện tập 1 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

a) Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b.

b) Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

Lời giải:

a) Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b.

Đầu vào: hai số a, b.

Đầu ra: trung bình cộng của hai số a, b.

b) Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

Đầu vào: hai số tự nhiên a và b.

Đầu ra: ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: