Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong Hình 6.4 để được thuật toán


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Luyện tập 3 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong Hình 6.4 để được thuật toán tính trung bình cộng của hai số a và b.

Em hãy sắp xếp các phần được đánh số trong Hình 6.4 để được thuật toán tính trung bình

Lời giải:

Các bước là: 1 → 3 → 2 → 4 → 6 → 5

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: