Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình 6.3 và cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Luyện tập 2 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình 6.3 và cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì? Xác định đầu vào và đầu ra của thuật toán. Mô tả lại thuật toán dưới dạng liệt kê.

Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình 6.3 và cho biết sơ đồ khối mô tả thuật toán gì

Lời giải:

- Sơ đồ khối mô tả thuật toán tính tổng của hai số a và b.

- Đầu vào: hai số a và b.

   Đầu ra: tổng hai số a và b.

- Mô tả thuật toán theo cách liệt kê là:

+ Nhập giá trị a, giá trị b

+ Tính Tổng  a + b.

In ra màn hình giá trị Tổng.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: