Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn trên thì em có gấp được hình


Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán

Hoạt động 1 trang 63 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn trên thì em có gấp được hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc không? Tại sao?

2. Trước khi thực hiện theo hướng dẫn trên, em cần có gì? Sau khi thực hiện lần lượt 6 bước theo hướng dẫn, em nhận được kết quả là gì?

Lời giải:

1. Nếu đảo thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn thì không thể gấp được hình vì kết quả của bước trước ảnh hưởng đến bước sau.

2. Trước khi thực hiện hướng dẫn, em cần có tờ giấy vuông. Sau khi thực hiện 6 bước, em nhận được kết quả là hình gấp trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

Xem thêm các bài giải Tin học lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác: