X

Trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều

Trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Một số lực thường gặp


Haylamdo biên soạn và sưu tầm 10 bài tập trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 2: Một số lực thường gặp sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Vật lí 10

Trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều Bài 2 (có đáp án): Một số lực thường gặp

Câu 1: Hai lực cân bằng không có đặc điểm nào sau đây?

A. Cùng phương.

B. Ngược chiều.

C. Cùng độ lớn.

D. Tác dụng vào hai vật khác nhau.

Câu 2: Trọng lực là

A. lực ma sát giữa Trái Đất và vật.

B. lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.

C. lực cản của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. lực đẩy của nước tác dụng lên vật.

Câu 3: Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào?

A. Xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác.

B. Có hướng ngược với hướng chuyển động trượt.

C. Độ lớn không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.

D. Có phương vuông góc với bề mặt tiếp xúc.

Câu 4: Lực ma sát trượt tỉ lệ với lực ép vuông góc giữa các bề mặt lại với nhau thông qua biểu thức nào?

A.μ=FmsN

B.μ=NFms

C.μ=Fms.N

D.μ=FmsN

Câu 5: Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

A. 19,8 N.

B. 0,2 N.

C. 98 N.

D. 0,98 N.

Câu 6: Một vật ở trên Trái Đất thì có trọng lượng 100 N. Khi chuyển vật đó lên Mặt Trăng thì trọng lượng của vật đó là 16 N. Gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng gần với giá trị nào nhất? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

A. 1,6 m/s2.

B. 2,6 m/s2.

C. 3,6 m/s2.

D. 4,6 m/s2.

Câu 7: Lực cản của chất lưu tác dụng lên một vật chuyển động phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng của vật.

B. Kích thước của vật.

C. Trọng lượng của vật.

D. Cả ba ý trên.

Câu 8: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực.

B. Lực ma sát.

C. Lực căng.

D. Lực đẩy Acsimet.

Câu 9: Một thùng hàng có khối lượng 54,0 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang và phải cần lực đẩy ít nhất bằng 108 N để làm thùng hàng bắt đầu chuyển động. Độ lớn lực ép giữa sàn và thùng hàng.

A. 54 N.

B. 529,2 N.

C. 5832 N.

D. 162 N.

Câu 10: Một thùng hàng có khối lượng 54,0 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang và phải cần lực đẩy ít nhất bằng 108 N để làm thùng hàng bắt đầu chuyển động. Lực ma sát nghỉ cực đại tác dụng lên thùng hàng.

A. 529,2 N.

B. 162 N.

C. 108 N.

D. 54 N.

Câu 1:

Hai lực cân bằng không có đặc điểm nào sau đây?

A. Cùng phương.

B. Ngược chiều.

C. Cùng độ lớn.

D. Tác dụng vào hai vật khác nhau.

Xem lời giải »


Câu 2:

Trọng lực là

A. lực ma sát giữa Trái Đất và vật.

B. lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật.

C. lực cản của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. lực đẩy của nước tác dụng lên vật.

Xem lời giải »


Câu 3:

Lực ma sát trượt không có đặc điểm nào?

A. Xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác.

B. Có hướng ngược với hướng chuyển động trượt.

C. Độ lớn không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc.

D. Có phương vuông góc với bề mặt tiếp xúc.

Xem lời giải »


Câu 4:

Lực ma sát trượt tỉ lệ với lực ép vuông góc giữa các bề mặt lại với nhau thông qua biểu thức nào?

A. μ=FmsN

B. μ=NFms

C. μ=Fms.N

D. μ=FmsN

Xem lời giải »


Câu 5:

Một vật có khối lượng 10 kg. Trọng lượng của vật là bao nhiêu? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

A. 19,8 N.

B. 0,2 N.

C. 98 N.

D. 0,98 N.

Xem lời giải »


Câu 6:

Một vật ở trên Trái Đất thì có trọng lượng 100 N. Khi chuyển vật đó lên Mặt Trăng thì trọng lượng của vật đó là 16 N. Gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng gần với giá trị nào nhất? Biết gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là g = 9,8 m/s2.

A. 1,6 m/s2.

B. 2,6 m/s2.

C. 3,6 m/s2.

D. 4,6 m/s2.

Xem lời giải »


Câu 7:

Lực cản của chất lưu tác dụng lên một vật chuyển động phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Hình dạng của vật.

B. Kích thước của vật.

C. Trọng lượng của vật.

D. Cả ba ý trên.

Xem lời giải »


Câu 8:

Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực.

B. Lực ma sát.

C. Lực căng.

D. Lực đẩy Acsimet.

Xem lời giải »


Câu 9:

Một thùng hàng có khối lượng 54,0 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang và phải cần lực đẩy ít nhất bằng 108 N để làm thùng hàng bắt đầu chuyển động. Độ lớn lực ép giữa sàn và thùng hàng.

A. 54 N.

B. 529,2 N.

C. 5832 N.

D. 162 N.

Xem lời giải »


Câu 10:

Một thùng hàng có khối lượng 54,0 kg được đặt trên mặt sàn nằm ngang và phải cần lực đẩy ít nhất bằng 108 N để làm thùng hàng bắt đầu chuyển động. Lực ma sát nghỉ cực đại tác dụng lên thùng hàng.

A. 529,2 N.

B. 162 N.

C. 108 N.

D. 54 N.

Xem lời giải »


Xem thêm bài tập trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều có đáp án hay khác: