X

Trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều

Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5 (có đáp án): Tổng hợp và phân tích lực - Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm 10 bài tập trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5: Tổng hợp và phân tích lực sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Vật lí 10

Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 5 (có đáp án): Tổng hợp và phân tích lực - Cánh diều

Câu 1: Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Độ lớn của hợp lực F có thể bằng

A. 1 N.

B. 15 N.

C. 2 N.

D. 25 N.

Câu 2: Chọn phát biểu sai.

A. Đơn vị của lực là niutơn (N).

B. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

C. Luôn có thể phân tích lực theo hai phương bất kì.

D. Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực.

Câu 3: Trọng lực P tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ. Phân tích P=Pt+Pn . Kết luận nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cánh diều Bài 5 (có đáp án): Tổng hợp và phân tích lực

A. Pt=P.sinα

B. Pt có tác dụng kéo vật xuống dốc.

C. Pn có tác dụng nén vật xuống mặt dốc.

D. Pt luôn đóng vai trò lực kéo.

Câu 4: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00?

A. 70 N.

B. 50 N.

C. 60 N.

D. 40 N.

Câu 5: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 600?

A. 73 N.

B.1073 N.

C. 37 N.

D. 7310 N.

Câu 6: Cho 3 lực đồng quy, đồng phẳng F1,F2,F3 lần lượt hợp với trục Ox những góc 00, 600, 1200; F1 = F3 = 2F2 = 30N. Tìm hợp lực của ba lực trên.

A. 45 N.

B. 50 N.

C. 55 N.

D. 40 N.

Câu 7: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 3 N, F2 = 4 N. Cho biết độ lớn của hợp lực là 5 N. Hãy tìm góc giữa hai lực F1 và F2?

A. 600.

B. 500 .

C. 700 .

D. 900.

Câu 8: Một vật có khối lượng 6 kg được treo như hình vẽ và được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA và OB hợp với nhau một góc 450. Lực căng của dây OA và OB lần lượt là:

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cánh diều Bài 5 (có đáp án): Tổng hợp và phân tích lực

A. 60 N; 602 N.

B. 20 N; 603 N.

C. 30 N; 603 N.

D. 50 N; 602 N.

Câu 9: Một đèn tín hiệu giao thông ba màu được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB, A’B’ cách nhau 8 m. Đèn có trọng lượng 60 N được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây cáp võng xuống 0,5 m. Tính lực căng của dây.

Trắc nghiệm Vật Lí 10 Cánh diều Bài 5 (có đáp án): Tổng hợp và phân tích lực

A.1056 N.

B.2056 N.

C.3056 N.

D.5056 N.

Câu 10: Hai lực F1F2 có độ lớn F1 = F2 hợp với nhau một góc α. Hợp lực F của chúng có độ lớn

A. F = F1 + F2.

B. F = F1 − F2.

C. F = 2F1cosα.

D. F=2F1cosα2 .

Câu 1:

Hai lực đồng quy F1 và F2 có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Độ lớn của hợp lực F có thể bằng

A. 1 N.

B. 15 N.

C. 2 N.

D. 25 N.

Xem lời giải »


Câu 2:

Chọn phát biểu sai.

A. Đơn vị của lực là niutơn (N).

B. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

C. Luôn có thể phân tích lực theo hai phương bất kì.

D. Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực.

Xem lời giải »


Câu 3:

Trọng lực P tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ. Phân tích P=Pt+Pn. Kết luận nào sau đây sai?

Trọng lực P tác dụng vào vật nằm trên mặt phẳng dốc nghiêng như hình vẽ (ảnh 1)

A. Pt=P.sinα

B. Pt có tác dụng kéo vật xuống dốc.

C. Pn có tác dụng nén vật xuống mặt dốc.

D. Pt luôn đóng vai trò lực kéo.

Xem lời giải »


Câu 4:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N. Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 00?

A. 70 N.

B. 50 N.

C. 60 N.

D. 40 N.

Xem lời giải »


Câu 5:

Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N . Hãy tìm độ lớn của hai lực khi chúng hợp nhau một góc 600?

A. 73 N.

B. 1073 N.

C. 37 N.

D. 7310 N.

Xem lời giải »


Câu 6:

Cho 3 lực đồng quy, đồng phẳng F1,F2,F3 lần lượt hợp với trục Ox những góc 00, 600, 1200; F1 = F3 = 2F2 = 30N. Tìm hợp lực của ba lực trên.

A. 45 N.

B. 50 N.

C. 55 N.

D. 40 N.

Xem lời giải »


Câu 7:

Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 3 N, F2 = 4 N. Cho biết độ lớn của hợp lực là 5 N. Hãy tìm góc giữa hai lực F1 và F2?

A. 600.

B. 500.

C. 700.

D. 900.

Xem lời giải »


Câu 8:

Một vật có khối lượng 6 kg được treo như hình vẽ và được giữ yên bằng dây OA và OB. Biết OA và OB hợp với nhau một góc 450. Lực căng của dây OA và OB lần lượt là:

Một vật có khối lượng 6 kg được treo như hình vẽ và được giữ yên bằng dây OA (ảnh 1)

A. 60 N; 602 N.

B. 20 N; 603 N.

C. 30 N; 603 N.

D. 50 N; 602 N.

Xem lời giải »


Câu 9:

Một đèn tín hiệu giao thông ba màu được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB, A’B’ cách nhau 8 m. Đèn có trọng lượng 60 N được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây cáp võng xuống 0,5 m. Tính lực căng của dây.

Một đèn tín hiệu giao thông ba màu được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp (ảnh 1)

A. 1056 N.

B. 2065N.

C. 3065N.

D. 5036N.

Xem lời giải »


Câu 10:

Hai lực F1F2 có độ lớn F1 = F2 hợp với nhau một góc α. Hợp lực F của chúng có độ lớn

A. F = F1 + F2.

B. F = F1 − F2.

C. F = 2F1cosα.

D. F=2F1cosα2.

Xem lời giải »


Xem thêm bài tập trắc nghiệm Vật lí 10 Cánh diều có đáp án hay khác: