Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều có đáp án


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều năm học 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều năm 2023 mới nhất

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 Explore Our World

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 Explore Our World

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Explore Our World

Năm học 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (2 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

Key: 1. N 2. N 3. Y 4. N

2. Audio script:

1.A: How old is your brother?

B: He’s fifteen years old.

2. A: Is she a singer?

B: No, she isn’t. She is a worker.

3. A: Where are the tables?

B: They’re in the kitchen.

4. A: What’s she doing?

B: She’s painting a picture.

Key: 1. c 2. c 3. a 4. a

3.

1. 🗶 2. ✔ 3. ✔ 4. 🗶

4.

1. mother 2. park 3. father 4. cycling 5. flying 6. dog

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: