Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án


Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm học 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2023 mới nhất

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 Family and Friends Chân trời sáng tạo

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 Family and Friends Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look and write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write the words correctly

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

ANSWER KEY

I.

1. N 2. N 3. Y 4. N

Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

II.

2. black

3. wearing

4. hat

5. wearing

6. T-shirt

III.

1. run

2. ride a bike

3. play soccer

4. catch

IV.

1. read

2. dance

3. fly

4. talk

V.

2. It can catch.

3. It can fly.

4. She can’t fly.

5. He can play soccer.

6. She can’t ride a bike.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Listen and tick V. There is one example. – 4 points

1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

2.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

4.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

5.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Read and write Yes or No. There is one example. – 4 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Point and say. – 2 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: