Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án


Bộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức năm 2022 - 2023 mới nhất

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and circle.

1. a. Thank you, Peter.

     b. This is my house.

2. a. Hi. Nice to meet you.                 

     b. This is my blue bedroom.

3. a. I like playing chess with my friends                

     b. Welcome to our classroom!       

4. a. Can I have my book back, Mai?

     b. My school is near here.

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. Read and tick.

1. A: Hi. I’m Ben

    B: Hi, Ben. I’m Mai.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. A: What’s this?

    B: It’s a nose.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. I have a pencil case.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. It’s break time. Let’s play volleyball.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. Look and write.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Let’s see what I have. I have a school (1) ______. I (2) ______ a book. I have a (3) _______ and a pen. Oh, I (4) _________ have an eraser.

5. Let’s talk.

1. Greeting/

Responding to greetings

 

2. Asking the student’s name/ age

3. Introducing someone

4. Asking questions about parts of the body

 

5. Asking about hobbies

 

6. Making suggestions/ Expressing agreement

 

7. Giving instructions/ Asking for permission

 

 

8. Asking about school things

9. Asking about the colours of  school things

10. Talking about break time activities

 

 

 

 

ANSWER KEY

 

1.

Key:                1. th                  2. h            3. cl         4. oo

Audio script:

1. Thank you, Peter.

       2. This is my blue bedroom.

 3. Welcome to our classroom!

 4. My school is near here.

     Key:    1. a   2. b   3. b   4. b

2.

Audio script:

1. A: Let’s go to the playground.

    B: OK, let’s go.

2. A: Bill, be quick. Let’s go to the music room.

    B: OK. My music notebook is here.

3. Woman: Come in and sit down, Nam.

4. Mum, this is my friend, Linh.

Key: 1. a   2. c    3. a     4. b

3.

      1. a     2. b      3. b    4. c

4.

(1) bag    (2) have   (3) ruler   (4) don’t

5.

Suggested questions and answers:

1. Hello, (pupil’s name). How are you? (Giving clues: Are you fine?/ OK? Yes? No?)

2. Hi! My name’s _____________. What’s  your name?/ How old are you?

(Giving clues: My name’s ____./ I’m _____ and you are _______./

Are you ______? Yes? No?)

3. Is this (one pupil’s name)?

4. What’s this?/ Touch your (a body part).

 (Point to any body parts learnt to ask or give commands to check pupil’s understanding.)

5. What’s  your hobby? (Giving clues: Do you like (swimming)? Swimming? Yes? No?)

6. Is this __________?

    Let’s ___________.

7. May ___________?

   (Point to one flash card, have the pupil give instructions or ask for permission.)

8. I have _______. Do you have _______?

9. What colour is it? What colour are they? (Giving clues: Is it red? Yes? No?)

10. I play badminton at break time. What about you, (pupil’s name)?

For some topics, the teacher points to the flash card or realia, has the pupils listen and say/ respond. Depending on the pupil’s speaking performance, the teacher can give him/ her some clues to encourage him/ her to speak English.

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: