Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023


Haylamdo biên soạn và sưu tầm bộ Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023 mới nhất, chọn lọc từ đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 của các trường Tiểu học trên cả nước giúp học sinh lớp 3 ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Toán lớp 3 Giữa kì 1.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

Xem thử

Chỉ từ 80k mua trọn bộ Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng

A. 457 = 700 + 50 + 4 C. 230 = 200 + 3 + 0
B. 801 = 800 + 10 + 1 D. 502 = 500 + 2

Câu 2: Số cần điền trong hình tam giác là:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 267 C. 197
B. 312 D. 319

Câu 3: Biết số trừ là 175, hiệu là 289. Số bị trừ là:

A. 124 C. 372
B. 464 D. 117

Câu 4: Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn dưới đây lần lượt là:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. C; CD; AB B. A; BD; CD
C. B; CD; AC D. A; AB; CD

Câu 5: Hình nào dưới đây có nhiều góc vuông nhất?

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. B C. A
B. D D. C

Câu 6: Bạn An làm hộp quà có dạng khối hộp chữ nhật. Bạn dùng các nan tre làm cạnh và mỗi mặt dán một tờ giấy màu khác nhau. Hỏi bạn An làm 3 hộp quà như thế thì cần bao nhiêu nan tre và bao nhiêu tờ giấy màu khác nhau?

A. 27 nan tre, 15 tờ giấy màu C. 36 nan tre, 18 tờ giấy màu
B. 12 nan tre, 21 tờ giấy màu D. 36 nan tre, 15 tờ giấy màu

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 521 + 199 b) 534 - 218

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 851 b) 312 - x = 188
c) x × 8 + 3 = 75 d) 54 : x = 9

Câu 9 (1,5 điểm): Quan sát hình dưới đây và cho biết:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

a) Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng

b) Điểm D ở giữa những điểm nào?

c) Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh 14 số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị trừ biết 16 tổng của hiệu và số trừ bằng 55.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

II. Phần tự luận

Câu 7 (1 điểm): Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

a) 521 + 199 = 720 b) 534 - 218 = 316

Câu 8 (2 điểm):

a) x + 274 = 851

x              = 851 - 274

x              = 577

b) 312 - x = 188

x = 312 - 188

x =  124

c) x × 8 + 3 = 75

x × 8 = 75 - 3

x × 8 = 72

x = 72 : 8

x = 9

d) 54 : x = 9

x = 54 : 9

x = 6

Câu 9 (1,5 điểm):

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: A, B, C là ba điểm thẳng hàng; C, D, F là ba điểm thẳng hàng; B, D, E là ba điểm thẳng hàng

b) D là điểm ở giữa hai điểm B và E; D là điểm ở giữa hai điểm C và F

c) B là trung điểm của đoạn thẳng AC

Câu 10 (1,5 điểm)

Giải

Mẹ cho Linh số quả táo là:

20 : 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả táo

Câu 11 (1 điểm):

Giải

Tổng của hiệu và số trừ chính là số bị trừ

Số bị trừ là:

55 x 6 = 330

Đáp số: 330

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 2)

Câu 1: Số liền trước của 234 là

A. 233

B. 234

C. 235

D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng đường ốc sên bò từ trường học về nhà:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 453 m

B. 716 m

C. 718 m

D. 398 m

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114

B. 664

C. 372

D. 275

Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 6 giờ

B. 12 giờ 30 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 6: Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 - 210

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 - x = 100

c) x - 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh 14 số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là?

Xem thử

Xem thêm đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức hay khác: