X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 phần 4. Phép nhân, phép chia - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 phần 4. Phép nhân, phép chia - Chân trời sáng tạo

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải vở bài tập Toán lớp 2 phần 4. Phép nhân, phép chia sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 phần 4. Phép nhân, phép chia - Chân trời sáng tạo
Tổng các số hạng bằng nhau trang 6, 7

Bài 1. Trang 6 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Tính xem có tất cả bao nhiêu con gà.

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

 Em đếm và thực hiện được như sau:

a) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

b) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 7 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Tính tổng các số hạng bằng nhau rồi viết theo mẫu.

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

b) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

c) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

d) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

a) Có 4 nhóm, mỗi nhóm đều có 2 con voi. Vậy để tính tổng số con voi em có phép cộng 2 + 2 + 2 + 2 = 8.

    Vì số hạng 2 được cộng lặp 4 lần nên ta nói 2 được lấy 4 lần.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

b) Có 4 nhóm, mỗi nhóm đều có 3 con voi. Vậy để tính tổng số con voi em có phép cộng 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

    Vì số hạng 3 được cộng lặp 4 lần nên ta nói 3 được lấy 4 lần.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

c) Có 3 nhóm, mỗi nhóm đều có 4 con voi. Vậy để tính tổng số con voi em có phép cộng 4 + 4 + 4 = 12.

    Vì số hạng 4 được cộng lặp 3 lần nên ta nói 4 được lấy 3 lần.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

d) Có 2 nhóm, mỗi nhóm đều có 5 con voi. Vậy để tính tổng số con voi em có phép cộng 5 + 5 = 10

    Vì số hạng 5 được cộng lặp 2 lần nên ta nói 5 được lấy 2 lần.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 6, 7 Tổng các số hạng bằng nhau - Chân trời sáng tạo

Phép nhân trang 8, 9, 10, 11, 12

Bài 1. Trang 8 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Viết phép nhân

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

c)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

d)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Trong hình có 4 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 4 lần nên em có phép nhân: 2 x 4.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b) Trong hình có 5 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 5 lần nên em có phép nhân: 2 x 5.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

c) Trong hình có 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn. Vậy 3 bạn được lấy 2 lần nên em có phép nhân: 3 x 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

d) Trong hình có 3 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn. Vậy 5 bạn được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 x 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 9 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hàng 2: Số 2 được lấy 6 lần nên em viết gọn thành: 2 x 6. Vậy em nối với phép tính 2 x 6

Hàng 3: Số 4 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 4 x 5. Vậy em nối với phép tính 4 x 5

Hàng 4: Số 6 được lấy 3 lần nên em viết gọn thành: 6 x 3. Vậy em nối với phép tính 6 x 3

Hàng 5: Số 3 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 3 x 5. Vậy em nối với phép tính 3 x 5

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: