X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì  - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 35 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em quan sát số bóng bay trong mỗi hình và mỗi nhóm. 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 35 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Theo bảng nhân 2 và bảng chia 2, em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

b) Theo bảng nhân 5 và bảng chia 5, em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Bài 3. Trang 36 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Viết số vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Theo bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng nhân 5 và bảng chia 5, em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Bài 4. Trang 36 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Cho ba số, từ ba số này em viết một phép nhân và một phép chia rồi viết tên các thành phần của phép tính đó (xem mẫu).

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em quan sát mẫu và làm được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 37 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Tính rồi nối các ô theo kết quả từ bé đến lớn.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em tính ra kết quả của các phép tính như sau:

21 – 20 – 1 = 0                                   2 : 2 = 1

2 x 1 = 2                                            7 + 4 – 6 = 5   

11 – 8 = 3                                           33 – 20 – 9 = 4

14 : 2 = 7                                           30 : 5 = 6

Sau đó em nối các kết quả từ bé đến lớn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Cuối cùng em được kết quả như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Trang 37 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: 

An xếp mỗi đĩa 5 cái bánh ít và đếm được 6 đĩa. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bánh ít?

Trả lời:

Hướng dẫn cách làm: An xếp mỗi đĩa 5 cái bánh ít và đếm được 6 đĩa, tức là có 5 cái bánh ít được lấy 6 lần, vậy để tính được số cái bánh ít, em thực hiện phép nhân 5 x 6 = 30, em trình bày như sau:

Bài giải

Có tất cả số cái bánh ít là:

5 x 6 = 30 (cái)

                             Đáp số: 30 cái bánh ít.

Bài 7. Trang 37 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: 

Có 35 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi chia được bao nhiêu túi?

Trả lời:

Hướng dẫn cách làm: Có 35 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi 5 kg gạo, vậy để tính được số túi gạo, em thực hiện phép chia 35 : 5 = 7, em trình bày như sau:

Bài giải

Chia được số túi là:

35 : 5 = 7 (túi)

                  Đáp số: 7 túi gạo.

Bài 8. Trang 38 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Quan sát bức tranh, viết vào chỗ chấm.

a) Hai anh em đến công viên lúc … 

b) Sau đó … phút, hai anh em ở nhà sách.

c) Lúc … …, hai anh em ở siêu thị.

d) Mẹ dặn 9 giờ phải có mặt ở nhà, hai anh em về nhà ….

(em viết: sớm hơn, đúng giờ hay trễ giờ).

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

+) Đồng hồ ở công viên

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Em thấy kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ đúng vào số 12, nghĩa là đồng hồ chỉ 8 giờ hay hai anh em đến công viên lúc 8 giờ. 

+) Đồng hồ ở nhà sách

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Em thấy kim ngắn chỉ trong khoảng từ số 8 đến số 9, nghĩa là 8 giờ hơn, kim dài chỉ số 6 tương ứng với 30 phút, hay đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi nên hai anh em ở nhà sách lúc 8 giờ 30 phút, tức là sau 30 phút từ lúc có mặt ở công viên, thì hai anh em ở nhà sách. 

+) Đồng hồ ở siêu thị 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 3, nghĩa là đồng hồ chỉ 9 giờ 15 phút nên lúc 9 giờ 15 phút hai anh em ở siêu thị. 

Vì mẹ dặn lúc 9 giờ phải có mặt ở nhà, mà 9 giờ 15 phút hai anh em đang ở siêu thị nên hai anh em về nhà trễ giờ. 

Vậy em điền như sau:

a) Hai anh em đến công viên lúc 8 giờ

b) Sau đó 30 phút, hai anh em ở nhà sách.

c) Lúc 9 giờ 15 phút, hai anh em ở siêu thị.

d) Mẹ dặn 9 giờ phải có mặt ở nhà, hai anh em về nhà trễ giờ.

Bài 9. Trang 38 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Số?

a) Có tất cả bao nhiêu bạn?

    Có 7 hàng dọc, mỗi hàng 5 bạn.

                   5 x 7 = …

    Có 5 hàng ngang, mỗi hàng 7 bạn.

                   7 x 5 = …

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) 

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 35, 36, 37, 38 Em làm được những gì - Chân trời sáng tạo

    Có 7 hàng dọc, mỗi hàng 5 bạn.

          5 x 7 = 35 (bạn)

    Có 5 hàng ngang, mỗi hàng 7 bạn.

          7 x 5 = 35 (bạn)

Vì 35 = 35 nên 5 x 7 = 7 x 5. 

b) 


3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4


10 x 2 <  10 + 10 + 10

3 x 5 = 5 x 3 


5 x 6 > 5 x 4 

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: