X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 8 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Viết phép nhân

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

c)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

d)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Trong hình có 4 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 4 lần nên em có phép nhân: 2 x 4.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b) Trong hình có 5 nhóm, mỗi nhóm có 2 bạn. Vậy 2 bạn được lấy 5 lần nên em có phép nhân: 2 x 5.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

c) Trong hình có 2 nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn. Vậy 3 bạn được lấy 2 lần nên em có phép nhân: 3 x 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

d) Trong hình có 3 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn. Vậy 5 bạn được lấy 3 lần nên em có phép nhân: 5 x 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 9 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Nối (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Hàng 2: Số 2 được lấy 6 lần nên em viết gọn thành: 2 x 6. Vậy em nối với phép tính 2 x 6

Hàng 3: Số 4 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 4 x 5. Vậy em nối với phép tính 4 x 5

Hàng 4: Số 6 được lấy 3 lần nên em viết gọn thành: 6 x 3. Vậy em nối với phép tính 6 x 3

Hàng 5: Số 3 được lấy 5 lần nên em viết gọn thành: 3 x 5. Vậy em nối với phép tính 3 x 5

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 3. Trang 9 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Viết phép nhân.

            Mẫu:                6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = …………….

b) 8 + 8 + 8 = …………

c) 11 + 11 + 11 + 11 = ………….

d) 34 + 34 = …………..

Trả lời:

a) Vì số 3 được lấy 7 lần nên em viết được phép nhân:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 7

b) Vì số 8 được lấy 3 lần nên em viết được phép nhân:

8 + 8 + 8 = 8 x 3

c) Vì số 11 được lấy 4 lần nên em viết được phép nhân:

11 + 11 + 11 + 11 = 11 x 4

d) Vì số 34 được lấy 2 lần nên em viết được thành phép nhân: 

34 + 34 = 34 x 2

Bài 4. Trang 9 - 10 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Tính:

Mẫu:             7 x 3 = ?

                     7 + 7 + 7 = 21

                     7 x 3 = 21

a) 5 x 3 = ?                                                   b) 10 x 5 = ?

c) 2 x 4 = ?d) 6 x 3 = ?

Trả lời:

a) 5 + 5 + 5 = 15                                        

    5 x 3 = 15   

b) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 x 5 = 50                                                    

c) 2 + 2 + 2 + 2 = 8                                    

    2 x 4 = 8           

d) 6 + 6 + 6 = 18

 6 x 3 = 18                                       

Bài 5. Trang 10 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Số? (theo mẫu)

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) Vì ô vuông có 2 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 2 x 1 = 2

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b) Vì ô vuông có 3 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 3 x 1 = 3

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

c) Vì ô vuông có 6 chấm tròn được lấy 1 lần nên em viết được phép tính: 6 x 1 = 6

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Trang 11 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Số?

2 x 1 =                                                     7 x 1 =

5 x 1 =                                                      8 x 1 =

Trả lời:

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

2 x 1 = 2                                                   7 x 1 = 7

5 x 1 = 5                                                  8 x 1 = 8

Bài 7. Trang 11 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Xếp hình cá voi.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 8. Trang 11 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Vẽ hình thể hiện phép nhân.

Mẫu:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

a)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b)

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a) 3 x 2 nghĩa là 3 được lấy 2 lần nên em vẽ 2 nhóm, mỗi nhóm 3 chấm như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

b) 2 x 4 nghĩa là 2 được lấy 4 lần nên em vẽ 4 nhóm, mỗi nhóm 2 chấm như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Bài 9. Trang 12 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2 Tập 2: Tô màu theo kết quả.

Kết quả là:

12: màu vàng

18: màu cam

20: màu xanh lá

24: màu đỏ.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Mỗi hình nhỏ là một phép tính. Em hãy tính ra kết quả của phép tính đó rồi tô màu theo kết quả vừa tìm được. Cụ thể như sau: 

- Phép tính 10 x 2 = 10 + 10 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

- Phép tính 5 x 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

- Phép tính 2 x 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

- Phép tính 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. Phép tính này có kết quả là 20 nên em tô màu xanh.

- Phép tính 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 12 x 2 = 12 + 12 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 2 x 12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 3 x 8 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 24. Phép tính này có kết quả là 24 nên em tô màu đỏ.

- Phép tính 12 x 1 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

- Phép tính 1 x 12 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

- Phép tính 6 x 3 = 6 + 6 + 6 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

- Phép tính 6 x 2 = 6 + 6 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

- Phép tính 9 x 2 = 9 + 9 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

- Phép tính 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

- Phép tính 3 x 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3= 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

- Phép tính 2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

- Phép tính 2 x 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18. Phép tính này có kết quả là 18 nên em tô màu cam.

- Phép tính 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12. Phép tính này có kết quả là 12 nên em tô màu vàng.

Vậy là em đã hoàn thành được một bức tranh trang trí thật đẹp mắt rồi.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 8, 9, 10, 11, 12 Phép nhân - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: