X

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo


Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Haylamdo sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 1. Trang 88 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Đặt tính rồi tính.

489 – 253                                                      560 – 30

718 – 14                                                          807 – 105

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các số cùng một hàng thẳng cột với nhau, rồi thực hiện tính từ phải qua trái.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 2. Trang 88 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Tính.

465 – 3 = …………………                138 – 5 = …………………

465 – 30 = ………………..                527 – 10 = ………………..

465 – 300 = ………………                968 – 500 = ………………

Trả lời:

Em tính được như sau:

465 – 3 = 462                                    138 – 5 = 133

465 – 30 = 435                                   527 – 10 = 517

465 – 300 = 165                                 968 – 500 = 468

Bài 3. Trang 89 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên, em được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 4. Trang 90 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

9 – Nho = 3. Vì 9 – 6 = 3 nên Nho = 6.

Dâu tây – 7 = 0. Vì 7 – 7 nên Dâu tây = 7.

Táo – Nho = 2. Vì 8 – 6 = 2 nên Táo = 8.

Vậy em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 5. Trang 90 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Số?

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vì 100 + 50 = 150 và 250 – 100 = 150 nên em điền được như sau:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 88, 89, 90 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Chân trời sáng tạo

Bài 6. Trang 90 Vở Bài Tập Toán lớp 2 Tập 2: Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2?

Tóm tắt

Lớp 1: … học sinh.

Lớp 2: … học sinh.

Tất cả: … học sinh?

Bài giải

Trả lời:

Hướng dẫn cách làm: Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2, vậy để tính số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó, em thực hiện phép tính cộng: 210 + 245 = 455, em trình bày như sau:

Tóm tắt

Lớp 1: 210 học sinh.

Lớp 2: 245 học sinh.

Tất cả: … học sinh?

Bài giải

Trường đó có tất cả số học sinh lớp 1 và lớp 2 là:

210 + 245 = 455 (học sinh)

                    Đáp số: 455 học sinh.

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay khác: