Em hãy chỉ ra ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa


Em hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu

GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc - Chân trời sáng tạo

Khám phá trang 13 GDCD 8: Em hãy đọc thông tin sau và thực hiện yêu cầu

Thông tin. Trích Tuyên ngôn thế giới về đa dạng văn hóa năm 2001

Điều 1. Đa dạng văn hoá: tài sản chung của nhân loại Văn hóa tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau theo thời gian và không gian. Sự đa dạng này tồn tại ở những nét riêng và điểm chung trong bản sắc của các nhóm người, các xã hội hình thành nên cộng đồng nhân loại. Là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo, đa dạng văn hóa cũng cần thiết đối với nhân loại như đa dạng sinh học đối với tự nhiên. Với ý nghĩa này, đa dạng văn hóa chính là tài sản chung của nhân loại và nó cần được công nhận, khẳng định vì quyền lợi của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Yêu cầu: Em hãy chỉ ra ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới.

Trả lời:

- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng:

+ Giúp mỗi cá nhân luôn sẵn sàng học hỏi để có thể hòa nhập và phát triển, trở thành công dân toàn cầu;

+ Phát huy được bản sắc của dân tộc mình và mở rộng các quan hệ giao lưu, hợp tác.

Lời giải GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: