Dựa vào thông tin sau, em hãy thuyết trình trước lớp về ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng các dân tộc


Dựa vào thông tin sau, em hãy thuyết trình trước lớp về ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới

GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc - Chân trời sáng tạo

Luyện tập 3 trang 15 GDCD 8: Dựa vào thông tin sau, em hãy thuyết trình trước lớp về ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng các dân tộc, các nền văn hóa trên thế giới

Thông tin. Giao lưu, hợp tác văn hóa với các nước để học hỏi, tiếp nhận, làm giàu văn hóa dân tộc trên tinh thần “Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam”.

Trả lời:

- Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới có ý nghĩa quan trọng:

+ Giúp mỗi cá nhân luôn sẵn sàng học hỏi để có thể hòa nhập và phát triển, trở thành công dân toàn cầu;

+ Phát huy được bản sắc của dân tộc mình và mở rộng các quan hệ giao lưu, hợp tác.

Lời giải GDCD 8 Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác: