X

Wiki 200 tính chất hóa học

Tính chất của rượu Etylic (C2H5OH) - Tính chất hoá học, tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng


Tính chất của rượu Etylic (C2H5OH) - Tính chất hoá học, tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng

Với Tính chất của rượu Etylic (C2H5OH) được tổng hợp đầy đủ tất cả các tính chất hoá học, tính chất vật lí, cách nhận biết, điều chế và ứng dụng giúp bạn nắm vững kiến thức và học tốt môn Hóa hơn.

Tính chất của rượu Etylic (C2H5OH) - Tính chất hoá học, tính chất vật lí, điều chế, ứng dụng

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,...

- Công thức phân tử: C2H6O.

- Công thức cấu tạo: Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng .

II. Tính chất vật lí

- Rượu etylic (ancol etylic hoặc etanol) là chất lỏng không màu, sôi ở 78,3 độ C, nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen,...

- Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước gọi là độ rượu.

- Cấu tạo phân tử : Rượu etylic có công thức cấu tạo: Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng hay CH3CH2OH

- Ta thấy trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm -OH. Chính nhóm -OH này làm cho rượu có tính chất đặc trưng.

III. Tính chất hóa học

1. Rượu etylic có cháy không?

- Rượu etylic tác dụng mạnh với oxi khi đốt nóng.

Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng

Hay lắm đó

2. Rượu etylic có phản ứng với Natri không?

- Rượu etylic tác dụng được với natri, giải phóng khí hiđro.

Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng

3. Phản ứng với axit axetic

- Axit axetic tác dụng với rượu etylic tạo ra etyl axetat.

Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng

- Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp.

- Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit gọi là este.

IV. Điều chế

- Rượu etylic thường được điều chế bằng hai cách sau:

Rượu Etylic C2H5OH: Tính chất hóa học, vật lí, điều chế, ứng dụng

V. Ứng dụng

- Rượu etylic được sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, dung môi.

Xem thêm các tính chất hoá học đơn chất, hợp chất chi tiết, hay khác: