X

Bộ đề thi vào lớp 10 các môn

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án


Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án được các Thầy/Cô giáo nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Địa Lí vào lớp 10 của các trường THPT trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Địa Lí.

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Trường THPT ....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn: Địa Lí

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi số 1)

Câu I (1,0 điểm)

Sông và hồ khác nhau như thế nào? Em hãy nêu những lợi ích kinh tế mà sông ngòi đem lại cho con người.

Câu II (2,0 điểm) Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA)

NĂM 2010 VÀ NĂM 2017 (Đơn vị: Triệu USD)

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2017.

2. Nhận xét tỉ trọng giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng năm 2017 so với năm 2010.

Câu III (2,5 điểm))

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Chứng minh vùng núi Đông Bắc có nhiều dạng địa hình khác nhau. Tại sao mùa đông ở vùng núi này kéo dài và lạnh nhất cả nước?

2. Cho biết trong mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ), khí hậu và thời tiết ở nước ta như thế nào?

Câu IV (2,5 điểm))

1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết quốc lộ 1 đi qua những vùng kinh tế nào? Tại sao trong ngành giao thông vận tải, hoạt động vận tải biển quốc tế ngày càng được đẩy mạnh?

2. Trình bày và giải thích đặc điểm cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta hiện nay. Câu V (2,0 điểm)

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các nhà máy nhiệt điện, thủy điện thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ. Theo em, tại sao ngành công nghiệp năng lượng của vùng này có điều kiện phát triển mạnh?

------------------ HẾT ------------------

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Trường THPT ....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn: Địa Lí

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi số 2)

Câu I (2,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Xác định nhiệt độ trung bình tháng 1 của địa điểm Lạng Sơn và địa điểm thành phố Hồ Chí Minh. Giải thích vì sao nhiệt độ trung bình tháng 1 của địa điểm Lạng Sơn và thành phố Hồ Chí Minh có sự chênh lệch?

2. Nhận xét và giải thích về thời gian mùa mưa, mùa khô của địa điểm TP. Hồ Chí Minh.

Câu II (2,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1999 VÀ 2009 (Đơn vị: %)

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí năm 2021 có đáp án

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2010)

1. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong giai đoạn 1999 - 2009.

2. Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu dân số trẻ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Câu III (3,0 điểm): Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 1995 - 2010

Năm 1995 2000 2005 2010
Than (Triệu tấn) 8,4 11,6 34,1 44,8
Điện (Tỉ kwwh) 14,7 26,7 52,1 91,7

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, năm 2011)

1. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sản lượng than và điện của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2010.

2. Nhận xét tình hình sản xuất than và điện nước ta trong giai đoạn trên.

3. Giải thích vì sao gần đây sản lượng điện tăng nhanh.

Câu IV (3,0 điểm):

1. Trình bày sự khác nhau về điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy kể tên các trung tâm công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Giải thích vì sao ngành công nghiệp chế biến nông sản là ngành được phát triển mạnh ở vùng này.

------------------ HẾT ------------------

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Trường THPT ....

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn: Địa Lí

Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi số 3)

Câu 1 (1,0 điểm)

Vẽ một hình để thể hiện các đới khí hậu trên Trái Đất và cho biết đặc điểm của khí hậu nhiệt đới.

Câu 2 (1,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ (oC) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,2

a. Nhận xét về chế độ nhiệt và chế độ mưa của TP. Hà Nội?

b. Giải thích tại sao TP. Hà Nội có lượng mưa lớn nhất vào tháng 8?

Câu 3 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a. Cho biết những biểu hiện nào phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với tốc độ cao nhưng đô thị hóa ở nước ta vẫn còn thấp?

b. Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

Câu 4 (1,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy lập bảng số liệu và nhận xét sự tăng trưởng GDP của nước ta, giai đoạn 2000 - 2007?

Câu 5 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a. Chỉ ra sự khác nhau thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệ năng lượng giữa vùng Trung du miền núi Bắc Bộ với vùng Đông Nam Bộ.

b. Kể tên 3 ngành công nghiệp trọng điểm và những sản phẩm tiêu biểu của các ngành ở Đông Nam Bộ. Vì sao Đông Nam Bộ là vùng có nhiều ngành công nghiệp trọng điểm phát triển mạnh nhất nước ta?

Câu 6 (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NGÀNH Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Năm Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ
1995 85 507,6 66 793,8 16 168,2 2 545,6
2000 129 140,5 101 043,7 24 960,2 3 136,6
2005 183 342,4 134 754,5 45 225,6 3 362,3

(Nguồn: Niên giám thống kê CHXHCN Việt Nam, NXB Thống kê, năm 2007, trang 225)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta trong các năm 1995, 2000 và 2005 theo bảng số liệu trên.

b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét ngành nông nghiệp của nước ta.

------------------ HẾT ------------------

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo Dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Xem thêm các đề thi vào lớp 10 môn Địa Lí chọn lọc, có đáp án hay khác: