Top 100 Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án


Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải Bộ 100 Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm học 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Mục lục Đề thi Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023 mới nhất

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống để được bốn số tự nhiên liên tiếp

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: Đã tô màu … hình vuông

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 cm

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. 1 kg

B. 4 kg

C. 5 kg

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

a) Đoạn thẳng AB dài gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn thẳng AC dài ….. cm

c) Đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kg gạo. Số gạo buổi chiều bán được bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

C

C

C

D

C

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Ta thấy số liền sau số 503 là số 504; số liền trước số 505 cũng là số 504.

Vậy số cần điền là số 504

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Mỗi can có số lít nước mắm là:

36 : 9 = 4 (l)

Đáp số: 4 lít nước mắm

Câu 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ, em thấy: Hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu 14 hình vuông.

Câu 4.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Đáp án đúng là: C

Do M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có:

AM = MB = 4 cm

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của bao gạo là:

1 + 5 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

62856¯8786864¯4

628 : 8 = 78 (dư 4).

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng: 37oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

125 + 127 + 70 = 322 (cm)

Đáp số: 322 cm

Câu 9.

a) 45 : 9 + 10

= 5 + 10

= 15

b) 32 + 8 – 16

= 40 – 16

= 24

c) 8 × (11 – 6)

= 8 × 5

= 40

d) 30 – (18 : 3)

= 24

Câu 10.

805¯5163030¯0 ×1068¯848

Câu 11. Số?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

a) Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng AM dài 3 cm

nên đoạn thẳng AB dài gấp 6 : 3 = 2 lần đoạn thẳng AM

Em điền: Đoạn thẳng AB dài gấp 2 lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn thẳng AC dài 13 cm

c) Đoạn thẳng AC dài 13 cm, đoạn thẳng AB dài 6 cm, nên đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB là: 13 – 6 = 7 cm

Đoạn thẳng AC dài hơn đoạn thẳng AB 7 cm

Câu 12.

Bài giải

Số gạo buổi chiều cửa hàng bán được là:

30 : 2 = 15 kg

Cả ngày cửa hàng bán được số gạo là:

30 + 15 = 45 kg

Đáp số: 45 kg

Câu 13.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

+ Có 3 tam giác đơn: 1, 2, 3

+ Có 2 tam giác được tạo thành từ 2 tam giác đơn: (1 + 2); (2 + 3)

+ Có 1 tam giác được tạo thành từ 3 tam giác đơn: (1 + 2 + 3)

Vậy có tất cả 1 + 2 + 3 = 6 (tam giác) trong hình vẽ trên

Xem thêm các đề kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác: