X

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Top 105 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án


Mục lục Bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Top 105 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án gồm các phiếu đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao sẽ giúp bạn học tốt hơn môn Toán lớp 4.

Top 105 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án

54 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 1 có đáp án

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

51 Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 80195 đọc là

      A. Tám nghìn một trăm chín lăm

      B. Tám nghìn chín trăm mười lăm

      C. Tám nghìn không trăm chín lăm

      D. Tám mươi nghìn một trăm chín lăm

Câu 2. Giá trị của biểu thức 876 – m với m = 431 là

      A. 445

      B. 435

      C. 425

      D. 415

Câu 3. Tính chu vi của hình vuông cạnh a với a = 9 cm

      A. 18 cm

      B. 81 cm

      C. 36 cm

      D. 63 cm

Câu 4. Kết quả của phép tính: 18148 : 4 là

      A. 4537

      B. 4573

      C. 473

      D. 573

Câu 5. Dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

      A. 82697, 62978, 92678, 79862

      B. 92678, 62978, 79862, 82697

      C. 92678, 82697, 79682, 62978

      D. 62978, 79862, 82697, 92678

Câu 6. Tìm x biết x + 125 = 6872

      A. 6747

      B. 6997

      C. 6477

      D. 6979

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức:

a. (8750 – 1500) x 5

b. 6542 + 517 x m với m = 6

Câu 2. Một công nhân mỗi ngày làm được 5 sản phẩm. Hỏi sau 16 ngày, người công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm? Biết mỗi ngày người công nhân đó làm được số sản phẩm như nhau.

Câu 3. Tính chu vi hình (H) sau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 402516 đọc là

      A. Bốn hai nghìn năm trăm mười sáu

      B. Bốn trăm linh hai nghìn năm trăm mười sáu.

      C. Bốn mươi nghìn năm trăm mười sáu

      D. Bốn trăm linh năm nghìn hai trăm mười sáu

Câu 2. Chữ số 5 trong số 762543 thuộc hàng nào?

      A. Chục

      B. Trăm

      C. Nghìn

      D. Chục nghìn

Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số 581234, 583123, 531825, 521382

      A. 581234

      B. 583123

      C. 531825

      D. 521382

Câu 4. Số bảy triệu có bao nhiêu chữ số 0

      A. 4

      B. 5

      C. 6

      D. 7

Câu 5. Số bé nhất có 3 chữ số là số nào?

      A. 999

      B. 333

      C. 111

      D. 100

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

      A. 9999 > 10000

      B. 653211 < 653211

      C.726585 > 557652

      D. 43256 > 432510

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết các số sau

    a. Tám nghìn sáu trăm

    b. Một triệu một trăm linh ba

    c. Ba trăm linh bảy nghìn không trăm hai mươi

Câu 2. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

     131235, 131325, 132605, 138501

Câu 3.

    a. Viết số lớn nhất có 5 chữ số

    b. Viết số bé nhất có 7 chữ số giống nhau