Bộ đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 năm 2023 (15 đề)


Bộ đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 năm 2023 (15 đề)

Tải đề thi

Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bộ đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 năm 2023 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 9 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 9.

Bộ đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Cho biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) . Điều kiện xác định của biểu thức M là:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Câu 2 : Giá trị của Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) bằng:

A. (-8)

B. 8

C. (-4)

D. 4

Câu 3 : Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) ta được:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Câu 4 : Rút gọn biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : (3 điểm). Thực hiện phép tính:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 2 : (2,5 điểm). Giải phương trình:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 3 : (3 điểm). Cho hai biểu thức : Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) với Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

a) Rút gọn các biểu thức A và B.

b) Tính B khi Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

c) So sánh Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) với 1.

Bài 4 : (0,5 điểm). Cho hai số thực x, y và x + y = 1. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 : (2,0 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 2 : (2,0 điểm).

1. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

2. Giải phương trình:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 3 : (2,0 điểm).

Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 4 : (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b) Trên cạnh AC lấy điểm K (K A, K C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC

c) Chứng minh rằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 5 : (0,5 điểm).

Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) . Tính giá trị biểu thức P với:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2023

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 : (2,0 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn các biểu thức sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 2 : (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 3 : (2,0 điểm). Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính A khi Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề) .

c) Tìm x để Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Bài 4 : (3,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Vẽ HE vuông góc với AB tại E, HF vuông góc với AC tại F.

a) Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài các đoạn HB, HC, AH;

b) Chứng minh: AE.EB + AF.FC = AH2

c) Chứng minh: BE = BC.cos3B

Bài 5 : (1,0 điểm) Cho các số thực x ≥ 0 ,y ≥ 0,z ≥ 0 và thỏa mãn:

Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

Hãy tính giá trị biểu thức P = x2 + 2y2 + 5z2

Tải đề thi

Xem thêm các đề thi Toán lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác: