Top 100 Đề thi Toán lớp 6 năm học 2024 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Haylamdo biên soạn và sưu tầm giới thiệu Đề thi Toán lớp 6 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp từ các trường THCS trên cả nước sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện để đạt kết quả cao trong các bài thi Toán 6.

Mục lục Đề thi Toán 6 năm 2024 mới nhất

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Chỉ 200k mua trọn bộ Đề thi Toán 6 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo


Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều


Bộ đề thi Toán lớp 6 - Kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - chương trình cũ:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2024

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Cho tập hợp N = {6;8;11} khi đó :

A. 11 ∉ N

B. {8;11} ⊂ N

C. N ⊂ {8;11}

D. {9} ∈ N

Câu 2 : Kết quả của phép tính 34.37 bằng

A. 311

B. 328

C. 911

D. 611

Câu 3 : Tổng 11.9.5.2 – 45 chia hết cho :

A. 2 và 3

B. 2 và 9

C. 3 và 5

D. 5 và 9

Câu 4 : Điều kiện để hai tia AB và AC đối nhau :

A. Điểm C nằm giữa A và B

C. Điểm B nằm giữa A và C

B. Điểm A nằm giữa C và B

D. A, B, C thẳng hàng

II. TỰ LUẬN

Bài 1 (2,5 điểm) : Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 445 – 52 + 155 + 452

b) 12.143 - 43.12

c) 100 – [60 – ( 9-2)2] .32

c) 30 : {175 : [355-(135+37.5)]}

Bài 2 (2,5 điểm) : )Tìm x biết:

a) 12( x – 1 ) : 3 = 72

b) 4x-1 + 12019 = 257

c) Bộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 năm 2024 (15 đề) chia hết cho 2,5,9

d) x ⋮ 13 và 20 < x < 70

Bài 3 (2,5 điểm) : Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy sao cho đoạn thẳng OM = 6cm, ON = 4 cm.

a) Tia nào trùng với Ox ? Tia nào trùng với Oy ?

b) So sánh độ dài đoạn thẳng OM và ON? Trong ba O,M,N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

c) Lấy điểm G bất kỳ không thuộc đường thẳng xy. Hỏi qua 4 điểm G, O,M, N trên hình vẽ ta vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên các đoạn thẳng đó?

Bài 4 (0,5 điểm) : Cho A = 1 +3 + 32 + 33 + …..+ 32018 + 32019. Chứng tỏ rằng A ⋮ 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2024

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập hợp A = {4; 13; 7; 25}. Cách viết nào sau đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. {13; 25} ∈ M

C. 25 ∉ M

D. {4; 7} ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. {3;5;7;11}

B. {3;10;7;13}

C. {13;15;17;19}

D. {1;2;5;7}

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Giá trị của x là:

A. x = 9

B. x = 15

C. x = –15

D. x = –9

Câu 7 : Cho ba điểm D, H, G thẳng hàng. Nếu DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H và G

B. G nằm giữa D và H

C. H nằm giữa D và G

D. Một kết quả khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, khi đó:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. Hai tia Ax, By đối nhau

B. Hai tia AB, BA đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Hai tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) {[(20 – 2.3).5] + 2 – 2.6} : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có khoảng 700 đến 800 học sinh. Tính số học sinh của trường biết rằng khi xếp hàng 40 học sinh hay 45 học sinh đều thừa 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ hai điểm M và N sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) Gọi I là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn thẳng MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay xác định điểm H sao cho AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.

Bài 5 : Tìm số tự nhiên n để (3n + 5) Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 1 năm 2024 (15 đề) (n + 1).

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2024

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm): Tính nhanh:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

Bài 2 (1,0 điểm): Thực hiện phép tính:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

Bài 3 (3,0 điểm): Tìm x , biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

Bài 4 (3,0 điểm):

Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy sao choBộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề) .

a) Chứng minh tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Tính số đoBộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề) .

b) Gọi Ox' là tia đối của tia Ox. Tính số đoBộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

c) Tia Oz có là tia phân giác của gócBộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề) không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2024 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2024

Môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 : Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Bài 2 : Tìm x , biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Bài 3 : Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề) chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật.

b) Người ta lấy một phần đất để trồng hoa. Biết Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề) diện tích trồng hoa là . Tính diện tích trồng hoa.

c) Phần diện tích còn lại người ta trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng hoa bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng cây ăn quả.

Bài 4 : Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy kẻ hai tia Oz và Ot sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề) .

a) Tính số đo góc xOt.

b) Trong ba tia Ot, Ox và Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOt.

Bài 5 : Tìm các số tự nhiên a,b (a ≠ 0) thỏa mãn: Bộ Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2024 (15 đề)

Xem thử Đề Toán 6 KNTT Xem thử Đề Toán 6 CTST Xem thử Đề Toán 6 CD

Xem thêm bộ đề thi các môn học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác: