Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

1. Nối hoặc khoanh 

Câu 1 (trang 5 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối các tiếng có âm đầu được viết bằng chữ c với nhau: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

 Câu 2 (trang 5 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối theo mẫu:

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

2. Đọc (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1): 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Bò có cỏ. Cò có cá.

Trả lời: 

HS đọc đúng, phát âm rõ ràng từng chữ.

HS đọc liền mạch cả câu, không dừng, ngắt giữa câu.

3. Nối hoặc khoanh (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Khoanh theo mẫu

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

- Các tiếng khoanh được là: có, cà, bà, bò, cò, cá, ba, bó

4. Chọn (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1): 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

5. Điền vào chỗ trống (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

6. Tự đánh giá (trang 6 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 5, 6 Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: