Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo


Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà

Haylamdo biên soạn và sưu tầm giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 1.

Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

1. Viết (trang 7 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

cò, có, cỏ, cọ          cà, cá, cả, cạ

cờ, có, cở, cợ          cồ, cố, cổ, cộ

2. Nối hoặc khoanh (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Nối theo mẫu. 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

3. Đọc (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1): 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Bố vẽ bò. Bé vẽ cò, cá cờ.

Trả lời:

HS đọc đúng, phát âm rõ ràng từng chữ.

HS đọc liền mạch cả câu, không dừng, ngắt giữa câu.

4. Nối hoặc khoanh (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Câu 1. (trang 8 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Câu 2. (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1)

Khoanh theo mẫu.

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Các tiếng khoanh được là: bà, bé, vỗ, cỗ, cờ, bế, cọ, bo.

5. Chọn (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1): 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

5. Tự đánh giá (trang 9 VBT Tiếng Việt lớp 1 Tập 1):

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Trả lời: 

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 trang 7, 8, 9 Chủ đề 2: Bé và bà - Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay khác: