X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 17: Lớp vỏ khí


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung bài học, em hãy tô màu vào hình 1 và điền tỉ lệ (%) để thể hiện rõ các thành phần của không khí.

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 17: Lớp vỏ khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp tên các tầng khí quyển vào chỗ chấm (...) ở hình 2.

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 17: Lớp vỏ khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6     

Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền độ cao và một số đặc điểm chủ yếu cảu mỗi tầng khíu quyển vào bảng dưới đây:

Tên tầng Độ cao Một số đặc điểm chủ yếu
Tầng đối lưu .........

..... ...... .....

..... ...... .....

..... ...... .....

Tầng bình lưu .........

..... ...... .....

..... ...... .....

..... ...... .....

Các tầng cao cuả khí quyển .........

..... ...... .....

..... ...... .....

..... ...... .....

Lời giải:

Tên tầng Độ cao Một số đặc điểm chủ yếu
Tầng đối lưu 0-16km

-Tập trung khoảng 90% không khí của khí quyển

-Không khí chuyển động theo phương thẳng đứng

-Là nơi sinh ra tất cả các hiện tượng :mây ,mưa , sấm , chớp ,.....

-Nhiệt độ giảm theo độ cao, trung bình giảm 0,6ºC/100m

Tầng bình lưu 16-80km

-Không khí chuyển động theo phương nằm ngang

-Chứa lớp ô dôn , ngăn ngừa những tia bức xạ có hại cho sinh vật và con người

Các tầng cao cuả khí quyển Trên 80km

-Không khí cực loãng ,hầu như không có quan hệ trực tiếp đến đời sống con người

Bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6:Điền chữ Đ vào những ý em cho là đúng, điền chữ S vào những ý em cho là sai ở các câu sau:

  Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau
  Các khối không khí thường di chuyển nhưng chúng không bị biến tính
  Các khối khí thường làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua

Lời giải:

Đ Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau
S Các khối không khí thường di chuyển nhưng chúng không bị biến tính
Đ Các khối khí thường làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua

Bài 5 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng.

Khối khí (A) Tính chất (B) Chọn A và B cho thích hợp
1. Khối khí nóng a, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô.
2. Khối khí lạnh b, Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn
3. Khối khí đại dương c, Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp
4. Khối khí lục địa d, Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao

Lời giải:

Khối khí (A) Tính chất (B) Chọn A và B cho thích hợp
1. Khối khí nóng a, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối khô. 1 – d
2. Khối khí lạnh b, Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn 2 – c
3. Khối khí đại dương c, Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp 3 – b
4. Khối khí lục địa d, Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao 4 – a

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: