X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau).................................

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X.....................................................

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................

- Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................

- Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ................

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ....................... đến tháng ...............

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII.................................................

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau)..................................

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là.....................

- Lượng mưa ít nhất.........................vào tháng...............................................

- Lượng mưa nhiều nhất.........................vào tháng.........................................

- Mùa khô ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ................

- Mùa mưa ở Huế từ tháng ....................... đến tháng ...............

Lời giải:

a, TP. Hồ Chí Minh

- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)163mm

- Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X863mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là1026mm

- Lượng mưa ít nhất14mm vào tháng2

- Lượng mưa nhiều nhất160mm vào tháng6

- Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)

- Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V đến tháng X

b, Huế

- Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII 460mm

- Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm

- Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 2890mm

- Lượng mưa ít nhất 48mmvào tháng IV

- Lượng mưa nhiều nhất 673mm vào tháng XI

- Mùa khô ở Huế từ tháng II đến tháng VII

- Mùa mưa ở Huế từ tháng VII đến tháng I (năm sau)

Bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là ........................ trong khi đó ở bán đảo .................. và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có ......................

Lời giải:

Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là 1001 – 2000mm trong khi đó ở bán đảo Arap và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có dưới 200mm.

Bài 3 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

- Ở khu vực ........................ châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........

Lời giải:

- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm

- Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 10ºN đến vĩ độ 10ºN

- Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 23ºB đến vĩ độ 27ºB

- Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 10ºN đến vĩ độ 5ºB

- Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm

- Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 40ºB đến vĩ độ 65ºB

- Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 40ºB đến vĩ độ 60ºB

- Các vùng có lượng mưa dưới 200mm

- Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ18ºB đến vĩ độ 30ºB

- Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 30ºB đến vĩ độ 50ºB

- Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 10ºB đến vĩ độ 40ºB

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: