X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 6: Vẽ và phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

a, Yêu cầu

- Xây dựng biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội

- Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

b, Hướng dẫn cách tiến hành:

Bước 1: Lập một hệ trục:

OX thể hiện lượng mưa, 1cm ứng với 50mm lượng mưa

O’X’ thê rhieenj nhiệt độ, 1cm ứng với 5ºC

Trục ngang biểu hiện các tháng, 1cm ứng với 1 tháng

Bước 2: Thể hiện lượng mưa bằng biểu đồ hình cột, nhiệt độ bằng đường biểu diễn.Bảng số liệu nhiệt độ, lượng mưa trong năm ở Hà Nội

SBT địa lý  6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bước 3: Ghi tên biểu đồ và ghi các chú thích vào biểu đồ đã vẽ

- Sau khi hoàn thành biểu đồ, em hãy cho biết những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian là bao nhiêu tháng?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được thể hiện theo đường?

- Yếu tố nào trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột?

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là............... Đơn vị để tính lượng mưa là................

- Nhiệt độ cao nhất:................. vào tháng............ Nhiệt độ thấp nhất:.............. vào tháng................... Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:..................................

- Lượng mưa cao nhất:................. vào tháng............ Lượng mưa thấp nhất:.............. vào tháng................... Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất:..................................

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ gồm nhiệt độ và lượng mưa, trong thời gian 12 tháng.

- Yếu tố trên biểu đồ được thể hiện theo đường là yếu tố nhiệt độ.

- Yếu tố trên biểu đồ được biểu hiện bằng biểu đồ hình cột là yếu tố lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu tố nhiệt độ.

- Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu tố lượng mưa.

- Đơn vị để tính nhiệt độ là ºC. Đơn vị để tính lượng mưa là mm.

- Nhiệt độ cao nhất: 28,9ºC vào tháng VII. Nhiệt độ thấp nhất: 16,4ºC vào tháng I. Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 12,5ºC

- Lượng mưa cao nhất: 335mm vào tháng VIII. Lượng mưa thấp nhất: 23mmvào tháng I. Chênh lệch lượng mưa giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất: 312mm.

Bài 2 trang 31 Tập bản đồ Địa Lí 6: Quan sát biểu đồ thể hiện nhiệt độ, lượng mưa của địa điểm A, B và trả lời các câu hỏi sau:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng......................, nhiệt độ thấp nhất khoảng................. Trong năm có bao nhiêu tháng không có mưa................, đó là các tháng.............. Địa điểm A nằm ở nửa cầu............... của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng.................

Lời giải:

a, Địa điểm A

Nhiệt độ cao nhất khoảng 30,5ºC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22ºC. Trong năm có 6 tháng không có mưa, đó là các tháng XI, XII, I, II, III, IV. Địa điểm A nằm ở nửa cầu Bắc của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng I.

b, Địa điểm B

Nhiệt độ cao nhất khoảng 20,5ºC, nhiệt độ thấp nhất khoảng 10ºC Trong năm không có tháng nào không có mưa. Địa điểm A nằm ở nửa cầu Nam của Trái Đất, vì nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng VII.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: