X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6: EM hãy điền các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN) vào trong các vòng tròn trong bình vẽ và bốn hướng vào bản đồ Việt Nam ở hình 1 trang 7

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào bản đồ (hình 2) em hãy:

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:
Kinh độ Vĩ độ Tọa độ địa lý

......

.....

.....

.....

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Điền các hướng vào đầu các mũi tên ở hình 2.

Lời giải:

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và H vào trong bảng dưới đây:
Kinh độ Vĩ độ Tọa độ địa lý

120ºT

100ºT

60ºT

60º33'B

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Điền các hướng vào đầu các mũi tên ở hình 2.

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6: Hãy điền các hướng vào đầu mũi tên của hình 3.

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 4 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

Đúng Sai

Lời giải:

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

Đúng x Sai

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: