X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) ở các câu sau:

- Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một ...........................

- Khí hậu là sự..................... tình hình.................. ở một địa phương trong................................

Lời giải:

- Thời tiết là hiện tượng khí tượng (nắng, mưa, gió,...) ở một số địa phương trong một thời gian ngắn.

- Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong một thời gian dài.

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ dưới đây, sao cho phù hợp:

SBT địa lý  6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

SBT địa lý  6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

_ Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

- Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

Lời giải:

- Tính nhiêt độ trung bình năm của Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt:

SBT địa lý  6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Nhận xét và giải thích sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm giữa Hà Nội và Nha Trang (theo vĩ độ).

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Hà Nội (23,5ºC), thấp hơn 2,8ºC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3ºC) vì Hà Nội nằm ở vĩ độ cao hơn so với Nha Trang nên lượng ánh sáng và nhiệt nhận được từ Mặt Trời ít hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

- Nhận xét và giải thích sự khác biệt nhiệt độ trung bình năm giữa Nha Trang và Đà Lạt (so sánh sự thay đổi nhiệt độ do chênh lệch về độ cao)

+ Nhiệt độ trung bình năm ở Đà Lạt là 18,3ºC thấp hơn đến 8ºC so với nhiệt độ trung bình năm ở Nha Trang (26,3ºC).

+ Có sự khác biệt này là do vì Đà Lạt nằm ở độ cao 1513m, lớn hơn nhiều so với Nha Trang nằm ở độ cao 6m so với mực nước biển; càng lên cao nhiệt độ càng giảm, trung bình giảm 0,6ºC/100m.

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền các số liệu về nhiệt độ: 0ºC, 25ºC, 8ºC, 18ºC vào chỗ chấm (...) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

- Điền như vậy vì: Ở xích đạo, quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên nên nhận được nhiều nhiệt, nhiệt độ không khí cao. Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: