X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6: Dựa vào bản đồ hình 1, em hãy cho biết:

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường

- Những nội dung nào ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích

Lời giải:

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm: Các mỏ khoáng sản (than, sắt, đồng, thiếc, apatit, niken), nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, sân bay, hải cảng, thủ đô, các điểm dân cư.

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu đường: Đường sắt, đường ô tô, ranh giới vùng, biên giới quốc gia.

- Những nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu diện tích: Đất trồng cây lương thực; đất trồng cây công nghiệp, rừng.

Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai của các câu sau:

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

Đúng Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

Đúng Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

Đúng Sai

Lời giải:

Để thể hiện vị trí các nhà máy trên bản đồ người ta thường sử dụng kí hiệu điểm.

x Đúng Sai

Để thể hiện các sân bay, hải cảng trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu đường.

Đúng x Sai

Để thể hiện ranh giới các tỉnh trên bản đồ người ta thường dùng kí hiệu diện tích.

Đúng x Sai

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6: Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 6: Đánh dấu X vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng hoặc sai.

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

Đúng Sai

Lời giải:

Các đường đồng mức càng xa nhau, địa hình càng thoải, càng gần nhau, địa hình càng dốc

x Đúng Sai

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: