X

Giải Tập bản đồ Địa Lí 6

Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất


Tập bản đồ Địa Lí 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6: ): Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

SBT địa lý  6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Lời giải:

SBT địa lý  6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất | Giải tập bản đồ địa lý lớp 6

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6:> Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy:

- Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (ºC) ..................... ..................... ..................... .....................

- Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau

Lời giải:

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (ºC) - 19ºC - 8ºC - 2ºC - 3ºC

Những địa điểm này nằm trên cùng 1 vĩ độ nhưng lại có nhiệt độ khác nhau, tăng dần từ Tây sang Đông vì:

- Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và dòng biển lạnh Grơnlen chảy qua, các dòng này mang theo nhiệt độ thấp từ vùng vĩ độ cao xuống, làm nhiệt độ các vùng chúng chảy qua hạ thấp.

- Địa điểm C và D có nhiệt độ cao hơn vì có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy từ vùng vĩ độ thấp phía Nam lên, mang theo nhiệt độ cao sưởi ấm các vùng mà nó đi qua.

Xem thêm các bài Giải tập bản đồ Địa Lí lớp 6 khác: