X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 Cánh diều




Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 14 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 14 trang 41: Nêu những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của nhân dân nhà Trần?

Trả lời:

-Khi vua Trần hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay hòa, Trần Thủ Độ đã khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

-Tại hội nghị Điện Diên Hồng, khi vua Trần hỏi nên đánh hay hòa, cả điện đồng thanh hô “Đánh”.

-Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ, có câu: “Sẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”.

-Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát thát”.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 14 trang 41: Nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu? Kết quả ra sao?

Trả lời:

-Khi giặc mạnh, vua tôi nhà Trần rút lui khỏi Thăng Long

-Khi giặc yếu, vua tôi nhà Trần tổ chức phản công

-Kết quả: làm cho địch khi vào Thăng Long không có lương thực để ăn, đói khát mệt mỏi. Quân địch hao tổn, trong khi đó quân ta bảo toàn được lực lượng.

Câu 1 trang 42 Lịch Sử 4: Ý chí quyết tâm tiêu diệt xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào?

Trả lời:

-Khi vua Trần hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay hòa, Trần Thủ Độ đã khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

-Tại hội nghị Điện Diên Hồng, khi vua Trần hỏi nên đánh hay hòa, cả điện đồng thanh hô “Đánh”.

-Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ, có câu: “Sẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”.

-Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát thát”.

Câu 2 trang 42 Lịch Sử 4: Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi Nhà Trần đã dùng kế gì đánh giặc?

Trả lời:

-Khi giặc mạnh, vua tôi nhà Trần rút lui khỏi Thăng Long

-Khi giặc mệt mỏi, khó khăn về lương thực thì tổ chức phản công.

Câu 3 trang 42 Lịch Sử 4: Em hãy sưu tầm các mẩu chuyện kể về tấm gương yêu nước của Trần Quốc Toản trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Trả lời:

Bóp nát quả cam

Năm đó, giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

Sáng nay, biết vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền Rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sang đến trưa, vẫn không được gặp, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống biển. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn:

-Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại.

Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền.

Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

-Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

-Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xoè bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ…

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: