X

Giải bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Haylamdo biên soạn và sưu tầm trọn bộ lời giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17.

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 (sách mới cả ba sách)

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 Chân trời sáng tạo

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 Kết nối tri thức

Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 Cánh diều
Lưu trữ: Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Bài 17 (sách cũ)

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 17 trang 47: Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

Trả lời:

-Vì mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

Vua trực tiếp tổng chỉ huy quân đội, có quyền bãi bỏ các quan, thần trong triều đình.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 17 trang 48: Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước?

Trả lời:

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 1 trang 48 Lịch Sử 4: Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua?

Trả lời:

-Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

-Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội.

-Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến.

-Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

Câu 2 trang 48 Lịch Sử 4: Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Trả lời:

-Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ

-Bảo vệ chủ quyền quốc gia

-Khuyến khích phát triển kinh tế

-Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

-Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử lớp 4 hay khác: